Choď na obsah Choď na menu
 


Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, tel./fax: 5441 3968, mvszopk@internet.sk

 

 

 

                                                                Pamiatkový úrad SR,

                                                                PhDr. Katarína Kosová

                                                                Cesta na Červený most č. 6

                                                                811 04 Bratislava

 

 

                                                                  Bratislava 24. 3. 2010

 

 

 

 

 

Vec:  Doplňujúce otázky k opätovnému podnetu na vyhlásenie nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku

 

 

 

Vážená pani riaditeľka,

 

 

ďakujeme za Váš list ako aj za odpovede, ktoré ste nám poslali. Nie všetky odpovede nám však dostatočne objasnili celý proces začatia konania na vyhlásenie PKO za národnú kultúrnu pamiatku, preto Vám posielame ďalšie otázky. Odpovede na ne požadujeme v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a nadväzujúcich právnych predpisov.

Tak ako sme uviedli v prvom liste, očakávali sme, že za dva roky, ktoré uplynuli od nášho prvého podania, začne Pamiatkový úrad SR (ďalej PÚ) konanie z vlastnej iniciatívy. Veď závery medzinárodnej vedeckej konferencie v októbri 2008 jednoznačne odporúčajú začať systematický výskum architektúry a urbanizmu 50. a 60. rokov a uplatňovať rovnaké postupy ako pri tradičnej pamiatkovej ochrane. Okrem toho aj podľa Vašich slov súbor budov PKO má významnú kultúrno-spoločenskú hodnotu obzvlášť ako pamätihodnosť mesta Bratislavy. Preto prvý súbor otázok sa týkal práve nášho prvého podania z 31. 1. 2008.

 

V tomto liste žiadame odpovede na nasledujúce (predtým nezodpovedané) otázky:

  1. Začal PÚ systematický výskum architektúry a urbanizmu komplexu PKO po októbri 2008 v nadväznosti na naše prvé podanie? Resp. začal PÚ nejakým spôsobom pracovať na podaní? Ak áno, aké konkrétne kroky boli vykonané v tomto zmysle?
  2. Ak bola v tejto veci činná odborná komisia, kedy mala zasadnutia a kto boli jej členovia a členky? - prosíme uviesť menovite.
  3. K akým záverom uvedená komisia prišla? Ak komisia neodporučila začať výskum alebo pracovať na podaní, aké dôvody uvádza?
  4.  Žiadame o kópie zápisníc zo zasadnutí komisie, resp. jej iných výstupov.
  5. Ak nezačala konať komisia alebo PÚ v predmetnom podaní, alebo komisia nebola vymenovaná, kto o tom rozhodol, kedy a na základe akých dôvodov? Žiadame o zápisnice z týchto zasadaní a rozhodovaní.

Pozn.: V prípade, že v uvedenej veci boli činné viaceré komisie, vzťahujú sa naše otázky analogicky na všetky z nich.

 

 

31. 1. 2010 sme podali opätovné podanie hlavne z dôvodu doplnenia ďalších publikovaných štúdií a článkov od odborníkov či vedeckých pracovníkov, ale aj preto, lebo sme neboli informovaní o žiadnej aktivite PÚ v predmetnom konaní o PKO. Myslíme si, že konanie by malo začať čím skôr, lebo je tu reálne nebezpečenstvo zbúrania a znehodnotenia urbanisticky a kultúrno-spoločensky významného komplexu.

 

Druhý súbor našich otázok sa preto týka súčasného procesu:

1.   Uvažuje PÚ vyhlásiť „predbežné opatrenie“, aby sa počas výskumu a overovania hodnôt PKO nezbúralo? Ak nie, akým spôsobom sa chce PÚ zabezpečiť proti takejto hrozbe počas výskumu a overovania hodnôt PKO?

2.   Kedy začne vymenovaná komisia konať? Kto konkrétne je členom/členkou v danej komisii (menovite)? Kedy mala zasadnutia? Žiadame o kópie zápisníc zo zasadnutí komisie, resp. z jej iných výstupov.

3.   Uvažuje PÚ prizvať pre prácu komisie aj odborníkov z vedeckej a odbornej obce mimo PÚ, napr. z Fakulty architektúry STU, SAV a ďalších nezávislých odborníkov a odborníčky? V prílohách z prvého a druhého podania sme ich niekoľko uviedli. Ako mieni PÚ komunikovať s týmito odborníkmi a odborníčkami?

4.   Uvažuje PÚ zorganizovať odbornú konferenciu či seminár k podaniu podnetu na vyhlásenie PKO za kultúrnu pamiatku, kde by mohli zaznieť všetky názory a dali by sa overiť predpoklady a tézy, aby práca komisie PÚ mala k dispozícii širokú paletu názorov? Ako mieni PÚ zužitkovať pri práci komisie, resp. naložiť s podporou viac ako 300 osobností kultúrneho, spoločenského a vedeckého života, ktorú vyjadrili zachovaniu PKO?

5.   Uvažuje PÚ pri práci komisie komunikovať aj s občanmi, aktivistami a petičným výborom za zachovanie PKO? Ak téma PKO zaujíma také množstvo občanov, ktorí podpísali petíciu, uvažuje PÚ o verejnej prezentácii výsledkov práce komisie? Považuje PÚ verejnú diskusiu o PKO a vypočutie občanov za zmysluplné a nápomocné v procese záchrany PKO?

6.   Uskutočnili sa už stretnutia s dotknutými osobami (vlastník, stavebný úrad, obec)? Ak áno, kedy, s kým menovite a s akým výsledkom? Žiadame o kópie zápisníc z týchto stretnutí.

7.   Aké konkrétne kroky podnikol PÚ v tejto veci od nášho opätovného podania z 31. 1. 2010?

8.   Začali sa pripravovať podkladové materiály k práci komisie, prípadne archívny výskum  a pod.?   

 

Veríme, že Vás ako odborníčku na pamiatkovú ochranu - podobne ako nás - trápi súčasný stav ochrany pamiatok na Slovensku. Určite Vám netreba pripomínať, ako necitlivo sa pristupuje k zachovávaniu a ochrane modernej architektúry. Chceli by sme preto s Vami spolupracovať pri záchrane tejto konkrétnej pamiatky, takej dôležitej pre občanov Bratislavy. Na záver listu nám dovoľte ešte jeden citát:

 „Na základe rozsiahleho prieskumu architektúry 20. storočia na Slovensku, ktorý realizovali odborníci z ÚSTARCH SAV, zaradili PKO do kategórie B. V nej sú diela, ktoré majú vysoké hodnoty vo viacerých ohľadoch, príp. sú pozoruhodné z jedného hľadiska. Práve z toho dôvodu je aj PKO zaradené medzi 300 najpozoruhodnejších diel modernej architektúry na Slovensku, ktoré tvoria Register modernej architektúry Slovenska (www.register.ustarch.sav.sk),“ uviedla doc. Henrieta Moravčíková z SAV. 

 

Tešíme sa na spoluprácu a na Vaše odpovede.         

 

S pozdravom

 

 

 

Katarína Šimončičová                   Matej Vagač

predsedníčka MV SZOPK            Občianska iniciatíva Bratislava otvorene

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.