Choď na obsah Choď na menu
 


Podporné stanovisko Fakulty architektury v Bratislave

13. 7. 2008

STU Slovenska technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry,

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava 1 vodrazka@fa.stuba.sk

tel.: 02/12 34 56 78, fax: 02/12 34 56 78 www.stuba.sk

Podporné stanovisko

Na vyhlásenie nehnuteľnosti budov Parku kultúry a oddychu v Bratislave

za národnú kultúrnu pamiatku

My, dolu podpísaní odborní pracovníci Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatokFakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave podporujeme Podnet navyhlásenie nehnutenosti budov Parku kultúry a oddychu, Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu č. 3 v Bratislave (parcelné čísla 22372/1, 22372/2, 22372/4, atď.) za

 

 národnú kultúrnu pamiatku, ktorý vypracoval Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancovprírody a krajiny. Ako dôvod nášho podporného stanoviska uvádzame: A/ Architektonicko-historické a kultúrno-spoločenské dôvody, uvádzané v Podnete dostatočne jasne preukazujú dôležitosť a nezastupiteľné miesto uvedenej nehnuteľnosti nielen v kultúrnej pamäti a živote Bratislavy a Bratislavčanov, ale aj v širšom rámci presahujúcom hranice mesta Bratislavy a Slovenska.

B/ Štatút národnej kultúrnej pamiatky vytvára základný predpoklad pre zachovanie, ochranua trvalú udržateľnosť predmetnej architektúry. Zároveň upozorňujeme na nutnosť systémového a koncepčného prístupu k stavebnému dedičstvu z 19. a 20. storočia, ktorý by verejný záujem na jeho ochrane, resp. trvalej udržateľnosti premietol do strategických plánov rozvoja mesta.C/ areál sa nachádza na dunajskom nábreží v bezprostrednej blízkosti významných NKPMemoriálu Chatama Sofera a vysokoškolského areálu Lafranconi a má predpoklady tvoriť

Výstavbe veľtržných areálov sa už od konca 19. storočia venovala veľká pozornosť –výstavné pavilóny sa ponímali ako vývesné štíty hospodárskych a technických schopností tej-  1 TICCIH - The International Comittee for the Conservation of industrial Heritage, je svetová organizácia zaoberajúca sa priemyselným dedičstvom a je v tomto obore odborným poradcom ICOMOS; Charta piemyselného dedičstva bola prijatá v roku 2003.

  

2/3

ktorej krajiny. Pri ich výstavbe sa spravidla využívali technicky najpokrokovejšie postupy a konštrukčné riešenia. Toto plne platí aj pre areál býv. Dunajských veľtrhov na nábreží. Bezpodporová konštrukcia veľkého rozponu výstavných pavilónov bola svojho času smelým technickým a inžinierskym dielom. Umiestnenie na nábreží Dunaja plnilo funkciu„vývesného štítu“ vnímateľného z riečnej cesty a lokalizácia v dotykovej pozícii k areálu vysokoškolskému internátu Lafranconi ďalej podčiarkovala hospodársky trend vtedajšieho Slovenska k vzdelaniu a moderným výrobným i obchodným postupom.Neskoršiu adaptáciu tohto veľtržného areálu na Park kultúry a oddychu v duchu dnešných názorov na priemyselné dedičstvo a jeho kontinuálne aktívne využívanie možno zaradiť do kategórie prvých úspešných konverzií, kde výsostne utilitárna (obchodná) funkcia bolazmenená na funkciu kultúrnu, osvetovú a vzdelávaciu. Transformácia bývalého výstavnéhopavilónu na Estrádnu halu PKO by podľa dnešných kritérií pre konverziu priemyselného dedičstva získala viacero „pozitívnych bodov“, a to najmä za zachovanie a priznanie pôvodnej nosnej konštrukcie bezpodporového prekrytia pavilónu a jej prirodzenézakomponovanie do priestorového a architektonického výrazu novej funkcie.V preambule spomínanej medzinárodnej Charty priemyselného dedičstva sa uvádza: „Priemyselná revolúcia bola už od začiatku historickým fenoménom, ktorý sa v stále väčšej miere dotýkal celej ľudskej populácie, ale aj ostatných foriem života na našej planéte. Tento proces pokračuje dodnes. Hmotné doklady týchto hlbokých zmien majú pre ľudstvo univerzálnu hodnotu, a preto tiež musíme uznať dôležitosť ich štúdia a zachovania. Delegáti kongresu TICCIH, ktorý sa konal v roku 2003 v Rusku, dôrazne prehlásili, že„stavby a konštrukcie postavené pre výrobné účely, ďalej technológie a nástroje, mesta a krajiny, v ktorých sa nachádzajú, a tiež ich ďalšie hmotné a nehmotné prejavy majú pre nás zásadný význam. Mali by sa študovať, ich história by sa mala vyučovať, zmysel a význam by sa mali skúmať a vysvetľovať. Tiež by sa mali určiť najvýznamnejšie anajcharakteristickejšie príklady, ktoré by sa v duchu Benátskej charty chránili a udržiavali naprospech súčasnosti aj budúcnosti.“ Pavilóny bývalého veľtržného areálu na dunajskom nábreží v Bratislave, neskôr adaptovanéa prestavané na Park kultúry a oddychu takýmto príkladom sú. Sú dokladom dôležitej etapyslovenského technického staviteľstva i celého hospodárstva, a preto by mali byť chránené ajv zmysle platného zákona o ochrane pamiatkového fondu. Ochrana predmetného areálu jev plnom súlade so súčasným celosvetovým trendom ochrany a obnovy tohto typu stavebného dedičstva.

Bratislava, dňa 24.1. 2008

 

/3

Podporné stanovisko

Na vyhlásenie nehnuteľnosti budov Parku kultúry a oddychu v Bratislave

za národnú kultúrnu pamiatku

Priezvisko, meno, titul Pracovisko Podpis

 Obrázok

 

 

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky PKO

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.