Choď na obsah Choď na menu
 


Povolenie na odstránenie PKO– PRÁVNA ANALÝZA

28. 10. 2008

TLAČOVÁ SPRÁVA

PRÍLOHA Č. 4

 

POVOLENIE NA ODSTRÁNENIE PKO – PRÁVNA ANALÝZA

 

 

POPIS SITUÁCIE

 

Mesta Bratislava podaním (žiadosťou) dňa 28.11.2006 požiadalo o povolenie odstrániť stavbu súp. č. 4296 na Dvořákovom nábr. v Bratislave, verejnosti známej ako Park kultúry a oddychu (ďalej len „PKO“). Uvádzajú sa dva dôvody.

Po prvé nevyhovujúci stavebno-technický stav komplexu postaveného v päťdesiatych rokoch minulého storočia a po druhé, že komplex z hľadiska konštrukčného riešenia nevyhovuje požiadavkám rekonštrukcie.

Mestská časť Bratislava – Staré mesto, ako príslušný stavebný úrad, po stavebnom konaní, ktoré trvalo 111 dní, vydala rozhodnutie SU-21006/28818/18304/2007-K/71-Si zo dňa 19.3.2007, ktorým povolila odstránenie komplexu PKO. V ňom pre odstránenie stavby určila 22 podmienok, pričom posledná sa viaže na vyjadrenia siedmych organizácií, ktoré označila ako dotknuté orgány, pričom medzi ne zahrnula aj Dopravný podnik Bratislavy, SITEL Bratislava,, Slovak Telecom , Orange Slovensko.

Najdôležitejšou podmienkou je lehota na odstránenie stavby – do 12 mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia, teda do 19.3.2008.

 

Mesto Bratislava listom číslo MAGS OTZ-21177/08-11191 zo dňa 8.1.2008, podanom 6.2.2008, požiadalo o predĺženie termínu pre vykonanie rozhodnutia o ďalších 12 mesiacov. List je vystavený tak, aby ho podpísal primátor, ale v skutočnosti ho podpísal niekto iný bez toho, aby bol identifikovaný svojím menom a pracovným postavením. V žiadosti sa uvádzajú dva dôvody.

Do termínu odstránenia stavby nebude

  1. ukončené spracovanie projektovej dokumentácie využitia pozemku po asanácii,
  2. ukončenie búracích prác.

Mestská časť Bratislava – Staré mesto, ako príslušný stavebný úrad, bez stavebného konania, listom č. SU-2008/31214/11054-Bu zo dňa 27.2.2008 povolila predĺžiť lehotu na ukončenie búracích prác komplexu PKO do 19.4.2009. List v zastúpení starostu mestskej časti podpísala vedúca oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku Ing. Mária Kullmanová.

 

PRÁVNA ANALÝZA

 

Súčasný stav je označovaný ako stav platnosti predĺženého povolenia na odstránenie PKO. Preto sa ako prvému budeme venovať listinám, od ktorých sa odvodzuje údajné predĺženie.

 

Podnetom k predĺženiu lehoty má byť žiadosť vlastníka PKO, podaná 6.2.2008. Predmetný list obsahuje dva dôvody. Prvým je neukončenie spracovania projektovej dokumentácie využitia pozemku po asanácii.

Ak by to malo byť relevantným dôvodom, potom by mala byť splnená aspoň jedna z podmienok

  1. povinnosť obstarať a predložiť takú projektovú dokumentáciu do ukončenia búracích prác vyplývajúca z povinností uvedených v zákone,
  2. možnosť stanoviť takú podmienku v povolení na odstránenie stavby na základe zákona.

Zákonné podmienky odstraňovania stavby upravujú ust. § 88 a § 89 až 93 stavebného zákona (ďalej len „SZ“). Tieto sú pre stavebný úrad záväzné. Podmienku, ktorá nie je uvedená v ust. § 90 ods. 2 až 4 SZ, nie je prípustné stanoviť. Obmedzenie vyplýva z ust. § 117 ods. 1 SZ, ktorým sa výkon stavebného úradu určuje za prenesený výkon štátnej správy. V dôsledku toho stavebný úrad má v konaniach podľa SZ postavenie štátneho orgánu. Konanie štátneho orgánu je limitované viacerými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nevynímajúc ústavu Slovenskej republiky. Podľa čl. 2 ods. 2 ústavy SR

 

štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

 

Ad spôsobom, ktorý ustanoví zákon

Podľa ust. § 140 SZ, ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.

Podľa ust. § 3 ods. 1 zákona o správnom konaní (správny poriadok) správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.

Ak by bola pochybnosť, či úkon povolenie predĺženia lehoty na odstránenie stavby správneho orgánu je konaním podľa správneho poriadku, stačí pripomenúť, že lehota na odstránenie stavby do 12 mesiacov od vydania povolenia je podmienkou uvedenou pod poradovým č. 1 v povolení na odstránenie stavby, ktoré vydal stavebný úrad (správny orgán) rozhodnutím č. SU-2006/28818/18304/2007-K/71-Si zo dňa 19.3.2007 podľa správneho poriadku.

Nie každé správne konanie musí skončiť vydaním rozhodnutia. Podľa ust. § 47 ods. 7 správneho poriadku osobitné zákony ustanovujú, v ktorých prípadoch sa rozhodnutie, ktorým sa účastníkovi konania v plnom rozsahu vyhovuje, len vyznačí v spise a účastníkovi konania sa namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia vydá osobitný doklad alebo poskytne plnenie. Niet pochýb o tom, že osobitným zákonom v danom prípade je SZ. V ustanoveniach § 88 a § 89 až 93, ktoré sa vzťahujú na odstraňovanie stavieb, je márne hľadať také niečo ako vyznačovanie v spise a vydanie osobitného dokladu.

Na základe vyššie uvedených skutočností možno vysloviť presvedčenie, že podmienka určená rozhodnutím o povolení na odstránenie stavby by sa mala meniť iba rozhodnutím v súlade so správnym poriadkom. List Mestskej časti Bratislava - Staré mesto, ako správneho orgánu na úseku stavebného poriadku, náležitosti rozhodnutia nespĺňa.

Správny poriadok neobsahuje úpravu zmeny rozhodnutia, ak to nie je zmena, ktorou sa napráva zrejmý omyl alebo iné pochybenie správneho orgánu. Preto pre stavebný úrad pre posúdenie žiadosti vlastníka stavby o predĺženie lehoty na odstránenie stavby má byť návodom SZ. V ust. SZ, ktoré sa vzťahujú na odstránenie stavby, niet úpravy o predlžovaní platnosti povolenia alebo predlžovaní lehoty na ukončenie búracích prác.

V SZ sa pri niektorých typoch rozhodnutí explicitne uvádza oprávnenie na predĺženie platnosti alebo implicitne z neho vyplýva. Konkrétne v ust. § 40 ods. 3 pre predĺženie platnosti územného rozhodnutia a ust. § 69 ods. 1 a § 70 pre predĺženie platnosti stavebného povolenia.

Na základe uvedeného možno usúdiť, že ak by bol mal zákonodarca vôľu zveriť stavebnému úradu pôsobnosť vo veci predlžovania platnosti rozhodnutí o povolení na odstránenie stavby, tak by to bol v zákone uviedol obdobne, ako tak učinil vo vyššie naznačených prípadoch.

Na základe vyššie uvedeného možno vysloviť presvedčenie, že povolenie predĺženia lehoty na ukončenie búracích prác nemá oporu v právnom poriadku Slovenskej republiky.    

Podľa ust. § 3 ods. 5 správneho poriadku správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho orgánu, na internete, ak majú k nemu prístup, prípadne aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a iných osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná verejnosti.

To, že PKO ako osobitný fenomén mesta, jeho existencia, odstránenie či zachovanie je predmetom záujmu verejnosti nemohlo byť žiadnych pochýb. Napriek tomu správny orgán si zákonom uloženú povinnosť nesplnil. Nezverejnil oznam o začatí konania o predĺžení lehoty, ani o jeho skončení. Nezverejnením oznamu o začatí konania správny orgán s najväčšou možnou pravdepodobnosťou zároveň porušil povinnosť chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb tým, že svojím (ne)konaním fakticky odňal všetkým dotknutým subjektom práva príležitosť uplatňovať a obhajovať svoje práva a záujmy riadne a včas.

Ad v rozsahu, ktorý ustanoví zákon

Podľa ust. § 88 ods. 3 SZ v žiadosti o povolenie vlastník stavby uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody odstránenia stavby a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác, či stavbu odstráni svojpomocne alebo prostredníctvom zhotoviteľa, ako sa naloží s odpadom a s uvoľneným pozemkom a aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov a stavieb.

Uvedenie údajov o projektovej dokumentácii zákon nevyžaduje. Zároveň nebráni, aby sa tak stalo. Existencia projektovej dokumentácie budúceho využitia pozemku sa vyžaduje pre samostatné stavebné konanie, ktoré sa môže uskutočniť s väčším časovým odstupom.

Podmienky, ktoré musí stavebný úrad v rozhodnutí o odstránení stavby určiť, sú uvedené v ust. § 90 ods. 2 SZ. Podmienky, ktoré v rozhodnutí o odstránení stavby určiť môže, sú uvedené v ust. § 90 ods. 4 SZ. V žiadnom z týchto ustanovení sa o projektovej dokumentácii zákon nezmieňuje.

Na základe uvedených ustanovení SZ možno tvrdiť, že spracovanie projektovej dokumentácie budúceho využitia pozemku zákon nevyžaduje, ani neumožňuje stanoviť ako podmienku v povolení na odstránenie stavby. Na základe uvedeného možno vysloviť presvedčenie, že skutočnosť, ktorá nie je podľa zákona relevantná na povolenie odstránenia stavby a určenie jeho podmienok, nemá byť prečo právne relevantným dôvodom zmeny podmienok platného povolenia na odstránenie stavby.

Na základe toho možno odvodiť, že žiadosť mesta Bratislava zo dňa 8.1.2008 o predĺženie termínu na vykonanie rozhodnutia o povolení odstrániť stavbu PKO, podaná dňa 6.2.2008, nie je kvalifikovaným podaním v zmysle správneho poriadku. Podanie, ktoré obsahuje právne irelevantné skutočnosti a neobsahuje náležitosti podľa správneho poriadku, resp. osobitného právneho predpisu, v tomto prípade SZ, sa označuje ako podanie, ktoré má nedostatky. Bez ich odstránenia nie je dovolené správnemu orgánu, aby žiadosti vyhovel.

Podľa ust. § 19 ods. 2 správneho poriadku podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Podľa jeho odseku 3 pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil; súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví. 

Na základe uvedeného je možno vysloviť presvedčenie, že Mestská časť Bratislava – Staré mesto ako správny orgán pri posudzovaní žiadosti mesta Bratislava o predĺženie termínu na vykonanie rozhodnutia o povolení na odstránenie stavby PKO nepostupovala v súlade so správnym poriadkom, keď nepomohla odstrániť nedostatky žiadosti vlastníka stavby, ani ho nevyzvala na odstránenie nedostatkov jeho podania v určenej lehote, resp. neposúdila podanie podľa jeho obsahu a nezamietla návrh na predĺženie termínu na vykonanie rozhodnutia o povolení na odstránenie stavby PKO.

Povolenie na odstránenie stavby z 19.3.2007 obsahuje celkom 22 podmienok, ale ani v jednej sa nespomína projektová dokumentácia budúceho využitia územia po asanácii stavby. Naopak v podmienke pod poradovým číslom 19 stavebný úrad uviedol: „Po odstránení stavby bude pozemok využitý na stavbu nového objektu.“. O priamej časovej nadväznosti či inej spojitosti ukončenia búracích prác na budúce využitie územia sa povolenie nezmieňuje.

Z tejto podmienky sa dá usúdiť, že Mestskej časti Bratislava – Staré mesto bol dostatočne známy účel budúceho využitia pozemku po povolenej asanácii stavby a termín vypracovania  projektovej dokumentácie na určenie lehoty pre odstránenie stavby PKO nemal vplyv.

 

Druhým dôvodom uvedeným v žiadosti o predĺženie lehoty ukončenia búracích prác má byť to, že do termínu nebude ukončenie búracích prác.

V skutočnosti vlastník stavby nielenže s búraním nezačal, ale ani neoznámil spoločnosť, ktorá má stavbu odstrániť na základe výberového konania, a to do 15 dní od jeho skončenia. Toto mu vyplýva z podmienky uvedenej v rozhodnutí z 19.3.2007 pod poradovým číslom 4. Ako je už v podmienkach Bratislavy zvykom, výberové konanie je veľkou neznámou, lebo jej čelní predstavitelia zásadne odmietajú súťaživé formy.

Správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, ich rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. V tomto prípade sa tak určite nestalo. Podľa listu správneho orgánu z 27.2.2008, ktorým povolil predĺžiť lehotu na ukončenie búracích prác, nie je jasné, na základe akých „všetkých skutočností“ rozhodoval. Konaním spôsobil nepreskúmateľnosť svojho úkonu. Zároveň tým, že o predĺžení lehoty na ukončenie búracích prác nevydal formalizované rozhodnutie, fakticky odňal právo podať podnet na preskúmanie jeho zákonnosti postupom podľa zákona o správnom konaní. Mohlo by sa zdať, že konanie správneho orgánu vedome smeruje k tomu, aby nebolo možné ani preskúmanie podľa občianskeho súdneho poriadku. Ak by sa to potvrdilo, potom je to najflagrantnejšie pošliapanie princípov práva a spravodlivosti na úsekoch územného plánovania a stavebného poriadku, ktorého sme v Bratislave svedkami na dennom poriadku.

Predĺženie povolenia na odstránenie stavby PKO vyžaduje upriamiť pozornosť na pointu a vrchol administratívnej ekvilibristiky úradníkov Mestskej časti Bratislava – Staré mesto. Nestačilo, že neoznámili začatie konania a nevydali rozhodnutie. Vyjadrenie k tak závažnej podmienke, akou je lehota na odstránenie stavby, podpísala vedúca oddelenia, hoci podľa zákona starostu mestskej časti v čase neprítomnosti zastupuje zástupca starostu určený zastupiteľstvom. Dá sa predpokladať, že s ohľadom na dikciu zákona o hlavnom meste SR Bratislave a Štatútu hlavného mesta SR je daná listina právne irelevantná a nemožno od nej odvodzovať právne účinky vo vzťahu k predĺženiu platnosti povolenia na odstránenie stavby.

Znenie „výroku“ v liste Mestskej časti Bratislava – Staré mesto z 27.2.2008, ktorý vybavovala Ing. arch. Viera Budayová, si zasluhuje osobitnú pozornosť. V liste sa uvádza:

K uvedenej žiadosti uvádzame nasledovné: na základe všetkých skutočností a po zvážení všetkých dôvodov stavebný úrad povoľuje predĺžiť lehotu na ukončenie búracích prác do 19.4.2009. Pozornosť si zasluhuje znenie „povoľuje predĺžiť lehotu na ukončenie búracích prác“.

Slovné spojenie „predĺžiť lehotu na ukončenie búracích prác“ evokuje dojem, že existuje lehota „na ukončenie búracích prác“. Nahliadnutím do rozhodnutia z 19.3.2007 možno overiť, že stavebný úrad v podmienke č. 1 určil lehotu „na odstránenie stavby“. 

Slovné spojenie „povoľuje predĺžiť“ znamená, že predĺženie by mal vykonať iný subjekt a Mestská časť Bratislava – Staré mesto mu dáva na to povolenie.

Zo znenia listu č. SU-2008/31214/11054-Bu zo dňa 27.2.2008 vyplýva, že Mestská časť Bratislava – Staré mesto lehotu na odstránenie stavby PKO, ktorú obsahuje rozhodnutie č. SU-21006/28818/18304/2007-K/71-Si zo dňa 19.3.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.4.2007, nepredĺžila.

Mestská časť Bratislava – Staré mesto, ako príslušný stavebný úrad, v rozhodnutí č. SU-21006/28818/18304/2007-K/71-Si zo dňa 19.3.2007 pre odstránenie stavby stanovil podmienku takto:

  1. Stavba bude odstránená do 12 mesiacov od vydania právoplatného povolenia.

Právoplatné povolenie č. SU-21006/28818/18304/2007-K/71-Si Mestská časť Bratislava – Staré mesto vydala dňa 19.3.2007. Lehota na odstránenie stavby uplynula dňa 19.3.2008.

Na základe uvedených skutočností možno vysloviť presvedčenie, že rozhodnutie č. SU-21006/28818/18304/2007-K/71-Si zo dňa 19.3.2007, ktorým Mestská časť Bratislava – Staré mesto povolila odstrániť stavbu PKO, už expirovalo a hlavné mesto SR Bratislava, vlastník stavby PKO, v súčasnosti nie je oprávnené dať odstrániť stavbu PKO.

 

vypracoval

Vladimír Dulla

odborník na správne právo

a stavebný poriadok

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.