Choď na obsah Choď na menu
 


Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 30.4.2009

27. 4. 2009

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 30.4.2009

Erb-Bratislava
Zasadnutie sa bude konať 30.4.2009 (štvrtok) o 8:30 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1.poschodie). Do materiálov k jednotlivým bodom návrhu programu zasadnutia MsZ je možné nahliadnuť na pracovisku Služby občanom/Front Office na prízemí budovy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1
 
 


NÁVRH PROGRAMU:

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

1.         Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

2.         Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31.3.2009

3.         Informácia o poskytnutí zmlúv a dokumentov súvisiacich s predajom pozemkov pod budovami Parku kultúry a oddychu v Bratislave

4.         Návrh alternatívneho riešenia náhrady Parku kultúry a oddychu v Bratislave

5.         Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa zrušuje VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 7/2007 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

6.         Návrh na schválenie rozhodnutia č. 7/2009 primátora hlavného mesta SR Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy vykonávať posudkovú činnosť podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

7.         Návrh zriaďovacích listín zariadení sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy

8.         Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta SR Bratislavy

9.         Územný generel cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy

10.     Ročná správa o plnení vybraných investičných projektov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2007 – 2010

11.     Sieť zberných dvorov pre hlavné mesto SR Bratislavu (Materiál bude rozdaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva.)

12.     Návrh projektu Bratislavská mestská karta

13.     Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy

14.     Informácia o majetkovoprávnom usporiadaní  pozemkov pod stavbami vo vlastníctve obce v zmysle novoprijatého zákona č. 66/2009 Z. z.

15.     Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, pozemky v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21968/112, parc. č. 23056/169 a pozemok v k. ú. Trnávka, parc. č. 4341/74, za časti pozemkov v k. ú. Trnávka, parc. č. 6173/5 a parc. č. 6172/15

16.     Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, pozemky v k. ú. Vajnory za pozemky v k. ú. Záhorská Bystrica, s Družstvom VRD, so sídlom v Bratislave

17.     Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 530/2 a parc. č. 530/8

18.     Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 529

19.     Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2149/84, parc. č. 2565/232, parc. č. 2565/233, parc. č. 2878/421 a parc. č. 2878/422, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

20.     Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9384/1, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

21.     Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 95/8

22.     Návrh na odpustenie dlhu v sume 242,90 Eur (7 317,61 Sk)

23.     Návrh na odpustenie dlhu v sume 479,48 Eur (14 444,80 Sk)

24.     Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Lotyšská 44, Višňová 7, Tbiliská 1, Fedákova 22, 24, 26, Repašského 3, Repašského 5, Saratovská 14, Studenohorská 77, Ševčenkova 31, Tupolevova 17, 19, Tupolevova 6B, 8, Tupolevova 2, 4, Belinského 21, Hálova 7, Tupolevova 5, 7, Tupolevova 1, 3, Rovniankova 11, Gessayova 19, 21, Hrobákova 14, Gessayova 10, 12, Gessayova 14, 16, Holíčska 1, 3, Holíčska 48, Humenské námestie 7, 8, Gercenova 6B, Záporožská 7, 9, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

25.     Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 849/2005 zo dňa 27.10.2005, č. 26/2007 zo dňa 1.2.2007, č. 114/2007 zo dňa 26.4.2007, č. 276/2007 zo dňa 22.11.2007, č. 553/2008 zo dňa 30.10.2008, č. 554/2008 zo dňa 30.10.2008

26.     Návrh na odvolanie členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

27.     Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného  mesta SR Bratislavy

28.     Rôzne

29.     Interpelácie

Ing. Andrej Ďurkovský
primátor

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.