Choď na obsah Choď na menu
 


Územný plán zóny Bratislavské nábrežie, v území medzi mostom Lafranconi a tunelom

14. 2. 2012

OZNAM o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie- z webu hlavného mesta

Zaujmove územie


Územný plán zóny Bratislavské nábrežie, v území medzi mostom Lafranconi a tunelom

 

 

 V súlade s ustanoveniami § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Hlavné mesto Slovenskej republiky ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie v rámci procesu prípravných prác oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Bratislavské nábrežie, v území medzi mostom Lafranconi a tunelom.

Obstarávanie ÚPN Z je v zmysle § 2a stavebného zákona zabezpečované prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, pracovníkov referátu obstarávania oddelenia územného rozvoja mesta Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Spracovateľ ÚPN Z bude vybratý postupmi verejného obstarávania podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obstaranie ÚPN Z je v súlade s požiadavkou, na ktoré časti územia mesta je potrebné obstarať a schváliť územné plány zóny, formulovanou v záväznej časti nadradenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, 2007 v znení neskorších predpisov, kap. 2.2.5. Navrhované ÚPN Z na území jednotlivých mestských častí.

Účelom je obstaranie ÚPN Z v rozsahu a obsahu zodpovedajúcom ustanoveniam § 12 a § 13 stavebného zákona a § 7, § 8 ods. 4), § 9 a § 13 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacích dokumentáciách ako hierarchicky najnižšieho a najpodrobnejšieho územnoplánovacieho dokumentu.

ÚPN Z bude obstaraný v etapy:

1.       prieskumy a rozbory – v rozsahu textovej, grafickej časti s identifikáciou problémov a formuláciou vstupov a návrhu požiadaviek na riešenie návrhu

2.       zadanie - v rozsahu textovej časti s grafickými prílohami

3.       prerokovanie a schválenie zadania

4.       koncept - v rozsahu textovej, grafickej časti, vo variantoch v rovnakom rozsahu ako návrh

5.       prerokovanie konceptu

6.       návrh - v rozsahu textovej, grafickej časti v členení na smernú a záväznú časť

7.       prerokovanie a schválenie návrhu

Obstaranie ÚPN Z umožňuje rozhodnúť o stavebnej uzávere v riešenom území. Schválený ÚPN Z je podkladom pre umiestňovanie a povoľovanie stavieb.

Predmetom ÚPN Z bude prehĺbenie riešenia navrhnutého v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov. V záväznej časti ÚPN Z budú predovšetkým formulované zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia, umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov a zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov, nevyhnutnej vybavenosti stavieb a napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia, začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkovej zóny a do ostatnej krajiny, určené budú pozemky pre verejnoprospešné stavby a pre vykonanie nevyhnutnej asanácie.

Hranice riešeného územia ÚPN Z sú určené v línii: most Lafranconi, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, Žižkova ulica, portál tunela, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, tok Dunaja.

Cieľom zahájených prípravných prác je sústrediť využiteľné územnoplánovacie podklady a ostatné relevantné podklady v danom území s určením ich záväznosti a vyhodnotením možností ich využitia. Dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na využití územia ako aj občianska a odborná verejnosť má v tejto fáze možnosť zapojiť sa do procesu prípravy obstarávania predmetného ÚPN Z, poskytnúť relevantné podklady a formulovať svoje požiadavky, podnety, postrehy a odporúčania, ktoré by bolo možné využiť pri jeho spracovaní.

Tieto podklady a podnety je možné podať do 30. 3. 2011 písomnou formou do podateľne magistrátu alebo poštou na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie územného rozvoja mesta
Referát obstarávania
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1

alebo zaslať mailom na adresu mazurova@bratislava.sk

Milan Ftáčnik, v. r.
primátor

 


Odkazy

 


Kontakt: Ing. arch. Jana Zlámalová
Posledná aktualizácia: 22.2.2011 10:19h, Počet zobrazení: 231