Choď na obsah Choď na menu
 


Uzn.č. 256/1996 Návrh systémového riešenia PKO

13. 3. 1996

Návrh systémového riešenia Parku kultúry a oddychu, Bratislava


Kód uzn.- 12.4.

Uznesenie č. 256/1996

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. konštatuje, že

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 192/1995 v bode 1.2. nebolo splnené.

B. berie na vedomie

návrh systémového riešenia Parku kultúry a oddychu, Bratislava.

C. odvoláva

PhDr. Alexandra Geriča z funkcie riaditeľa mestskej organizácie Park kultúry a oddychu, Bratislava, dňom 14.3.1996.

D. splnomocňuje

Petra Kresánka, primátora hlavného mesta SR Bratislavy

poveriť vedením mestskej organizácie Park kultúry a oddychu, Bratislava, dňom 15.3.1996 ním vybraného pracovníka do doby menovania riaditeľa mestskej organizácie Park kultúry a oddychu, Bratislava.

E. ukladá

1.

Mgr. Tiborovi Kotekovi, riaditeľovi magistrátu

 

1.1.

Doriešiť majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a objektov mesta v správe Parku kultúry a oddychu, Bratislava.

T: 30.4.1996

 

1.2.

Ukončiť urbanisticko-architektonickú štúdiu „Prestavba areálu PKO“.

T: 31.3.1996

 

1.3.

Zabezpečiť súdnoznalecké ocenenie areálu Parku kultúry a oddychu na nábreží - ľavý breh Dunaja.

T: 30.5.1996

2.

Ing. Jánovi Odzganovi, námestníkovi primátora

 

po ukončení urbanisticko-architektonickej štúdie a určenia regulatívov predložiť definitívny podnikateľský projekt využitia areálu Parku kultúry a oddychu na nábreží Dunaja - ľavý breh na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy.

T: 30.6.1996

3.

riaditeľovi Parku kultúry a oddychu, Bratislava

 

zabezpečiť prevádzku a činnosť Parku kultúry a oddychu, Bratislava, v súlade s poslaním organizácie a schváleným rozpočtom na rok 1996 do realizácie definitívneho podnikateľského projektu.

KT: 30.9.1996

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.