Choď na obsah Choď na menu
 


Uznesenia Mestského zastupiteľstva k PKO

19. 12. 2010

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=75477&p1=11030593

Uznesenie č. 719/2005 zo dňa 30. 6. 2005 *

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

1.    Predaj pozemkov v k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 1656, a to novovytvorených pozemkov parc. č. 22372/1 - ostatné plochy vo výmere 7866 m2, parc. č. 22372/44 - ostatné plochy vo výmere 1482 m2, parc. č. 22372/45 - ostatné plochy vo výmere 3373 m2, parc. č. 22372/47 - ostatné plochy vo výmere 1626 m2 a parc. č. 20822/71 - ostatné plochy vo výmere 1646 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 84/2005, za cenu 8 824,40 Sk/m2, ako aj pozemkov v celosti parc. č. 22372/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6149 m2, parc. č. 22372/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2297 m2, parc. č. 22372/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 230 m2, parc. č. 22372/9 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1490 m2, parc. č. 22372/10 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1494 m2, parc. č. 22372/11 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1501 m2 a parc. č. 22372/20 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 246 m2, za cenu 10 428,80 Sk/m2, spoločnosti Henbury Development, s.r.o., so sídlom na Landererovej 1 v Bratislave, IČO: 35910755, za cenu celkom 280 947 550,80 Sk, za účelom realizácie investičného projektu, s podmienkami:

1.1   Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

1.2   Kupujúci uhradí kúpnu cenu v sume 280 947 550,80 Sk nasledovne:

1.2.1     Sumu 150 000 000,- Sk naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

1.2.2     Sumu 130 947 550,80 Sk vecným plnením tak, že na pozemkoch parc. č. 22372/46, parc. č. 22372/5 a parc. č. 20822/2, vytvorených geometrickým plánom č. 84/2005, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, vybuduje promenádu, ktorú je povinný po právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí odovzdať do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy.

1.3      Kupujúci sa zaväzuje, že uzatvorí s hlavným mestom SR Bratislavou nájomnú zmluvu na pozemky, ktoré sú zastavané stavbami vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za nájomné v sume 1,-- Sk/rok za celú plochu zastavaných pozemkov v lehote do 30 dní od povolenia vkladu vlastníckeho práva k predmetu predaja katastrom nehnuteľností a umožní prístup ku všetkým stavbám vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy pre verejnosť.

....

C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:

1.    ….

2.   Rokovať s kupujúcimi o odkúpení budov PKO a podať informáciu na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

T: 31. 10. 2006

3.      Požiadať stavebný úrad o vyhlásenie stavebnej uzávery na predávané pozemky areálu PKO do doby schválenia územného plánu zóny pre túto lokalitu.

 

* vybraté len časti uznesenia týkajúce sa PKO (vynechané Tehelné pole)

 

 

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=79330&p1=11030593

Uznesenie č. 7/2007 zo dňa 1. 2. 2007

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A.  berie na vedomie

1.   Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.:
....  - 719/2005 časť C bod 2  ....

 

http://www.bratislava.sk/MsZ/Archiv/MsZ_07_02_01/Bod_06/infoplnuznbod6.pdf

Plnenie uznesenia:

Po rokovaniach so záujemcami o kúpu nehnuteľnosti vedenie mesta rozhodlo, že budovy PKO sa predávať nebudú (v prílohe č. 1)

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11018109&p1=11030593

Uznesenie č. 484/2008 zo dňa 3. 7. 2008

 

Mestské zastupiteľstvo

Ukladá riaditeľke magistrátu:

1.   Preveriť právoplatnosť povolenia na odstránenie stavby PKO.

2.   Pripraviť a predložiť na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy materiál o momentálnom stave v PKO vrátane návrhu ďalšieho využitia budov PKO.

T: 25. 9. 2008

 

 

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11018973&p1=11030593

Uznesenie č. 529/2008 zo dňa 30. 10. 2008

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A.  berie na vedomie

1.   Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.:
.... 
- 484/2008 bod 1

- 484/2008 bod 2  ....

 

http://www.bratislava.sk/MsZ/Archiv/MsZ_08_10_30/Bod_01/Plnenie_uzn.pdf

Plnenie uznesenia: v prílohe č. 2

 

 

http://www.bratislava.sk/MsZ/Archiv/MsZ_08_09_25/Inf_materialy/Bod_g/Pko.doc

Informácia riaditeľky magistrátu pre poslancov dňa 25. 9. 2008

         

      V súčasnej dobe sa v objekte Parku kultúry a oddychu v Bratislave organizujú tradičné bratislavské kultúrne aktivity, a to :

- Bratislavské jazzové dni, Dunajský pohár, festival Country na Dunaji,

- výchovné koncerty pre deti a mládež,

- koncerty pre domovy dôchodcov,

- kurzy pre deti, mládež a dospelých, kurzy spoločenských, resp. iných tancov,

- koncerty hudobných skupín rôznych žánrov,

- televízne projekty.

      Mestská časť Bratislava - Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad I. stupňa vydala dňa 19. 3. 2007 pod č. SU-2006/28818/18304/2007-K/71-Si povolenie „Odstránenie stavby objekt súp. č. 4296 na Dvořákovom nábreží“ v Bratislave, budova Parku kultúry a oddychu na pozemku parc. č. 22372/2 v katastrálnom území Staré Mesto.

      V tomto rozhodnutí, okrem iných podmienok, je stanovená pre vlastníka objektu aj podmienka zachovania a demontovania výtvarných artefaktov (sôch, vitráží a obrazov), čo musí byť zo strany vlastníka objektu splnené. K odstráneniu stavby vlastník objektu – hlavné mesto SR Bratislava však môže pristúpiť až vtedy, keď budú pre mesto zabezpečené náhradné priestory pre aktivity, ktoré sa konajú tohto času v priestoroch Parku kultúry a oddychu a to bez prerušenia ich činnosti.

      V súčasnej dobe hlavné mesto SR Bratislava intenzívne rokuje s vlastníkom pozemku pod stavbou PKO o možnosti vybudovania zodpovedajúcich priestorov v území terajšieho Parku kultúry a oddychu, ktoré by využívalo mesto na kultúrno-spoločenské aktivity.

 

 

http://www.bratislava.sk/MsZ/Archiv/MsZ_09_01_29/Bod_24/Interpelacie.doc

Interpelácie – plnenie zo dňa 29. 1. 2009

 

8. Interpelácia poslanca  Ing. Jána Hanka

Interpelovaný bol Ing. Andrej Ďurkovský, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

Predmet interpelácie:

Žiadosť o informáciu o súčasnom stave Parku kultúry a oddychu v Bratislave.

Vybavenie interpelácie:

Interpelácia  poslanca  Ing.  Jána  Hanka  bola  primátorom  hlavného mesta SR Bratislavy postúpená  na  vybavenie  Ing. Vladimírovi  Grežovi,  riaditeľovi  Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Interpelácia bola vybavená v zmysle dožiadania.

 

Dodatok k odpovedi na interpeláciu poslanca Hanku: v prílohe č. 3

 

 

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11019836&p1=11030593

Uznesenie č. 641/2009 zo dňa 29. 1. 2009

Mestské zastupiteľstvo

žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy

predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu, ako bude hlavné mesto SR Bratislava ďalej riešiť Park kultúry a oddychu.

T: 2. 4. 2009

 

 

 

Informácia o poskytnutí zmlúv a dokumentov súvisiacich s predajom pozemkov pod budovami Parku kultúry a oddychu v Bratislave      

Kód uzn.- 5.2

5.2.4

1.5.2

        Uznesenie č. 685/2009

zo dňa 30. 4. 2009

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A.   b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o poskytnutí zmlúv a dokumentov súvisiacich s predajom pozemkov pod budovami Parku kultúry a oddychu v Bratislave.

B.   ž i a d a

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1.     Aby požiadal Stavebný úrad Bratislava-Staré Mesto o zrušenie  búracieho povolenia vydaného na vlastníka hlavné mesto SR Bratislavu a na stavby v jeho vlastníctve nachádzajúce sa v areáli Parku kultúry a oddychu v Bratislave na pozemkoch v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 22372/2, parc. č. 22372/8, parc. č. 22372/20.

 

2.     Aby urobil všetky potrebné právne kroky k vypovedaniu Zmluvy o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., zo dňa 2. 6. 2006, pre porušenie jej ustanovení o súčinnosti obidvoch zmluvných strán, z dôvodu neohláseného zahájenia búracích prác zo strany kupujúceho a následného nezabezpečenia plnenia ustanovení bodu 2.1.4 zmluvy.

 

T:   ihneď

TK: 28. 5. 2009       

- - -

 

 

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11022281&p1=11030593

 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31.8.2009 a niektorých jeho ďalších uznesení

 

 

Kód uzn.- 1.9.8
1.9.5
1.9.4

Uznesenie č. 742/2009

zo dňa 24. 9. 2009
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A.  berie na vedomie

......

 

B.  schvaľuje

predĺženie termínov uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:

nositeľ plnenia uznesenia

číslo uznesenia

pôvodný termín

nový termín

primátor

641/2009
zo dňa 29. 1. 2009

31. 8. 2009

31. 10. 2009

primátor

685/2009
časť B bod 1
zo dňa 30. 4. 2009

31. 8. 2009

31. 10. 2009

primátor

685/2009
časť B bod 2
zo dňa 30. 4. 2009

31. 8. 2009

31. 10. 2009

primátor

692/2009
časť B bod 1
zo dňa 30. 4. 2009

30. 6. 2009

31. 12. 2009

.....

 

C.  zrušuje

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:

nositeľ plnenia uznesenia

číslo uznesenia

zo dňa

primátor

710/2009

28. 5. 2009

- - -

 

 

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11023312&p1=11030593

Uznesenie č. 832/2009

Návrh na budúci dlhodobý nájom nebytových priestorov v komplexe „River Park II“ od spoločnosti Henbury Development, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 

 

Kód uzn.- 5.3.4
12.4

Uznesenie č. 832/2009

zo dňa 17. 12. 2009

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

budúci dlhodobý nájom časti komplexu „River Park II“ v prospech hlavného mesta SR Bratislavy ako budúceho nájomcu od spoločnosti Henbury Development, s.r.o., so sídlom na Landererovej 1 v Bratislave, IČO: 35 910 755, ako budúceho prenajímateľa, s dobou nájmu 20 rokov od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, s nájomným vo výške 466 480,-- Eur (14 053 176,-- Sk) ročne vrátane DPH, za účelom jeho užívania pre potreby kultúrno-spoločenského centra za podmienok, že:

1.         Kolaudačné rozhodnutie na komplex „River Park II“ nadobudne právoplatnosť do 5 rokov od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy.

2.         Kapacita kultúrno-spoločenského centra v komplexe „River Park II“ bude 1000 návštevníkov s toleranciou ± 10 % s komplexným zázemím pre potreby kultúrno-spoločenského centra odsúhlaseného hlavným mestom SR Bratislavou.

3.         Nájomná zmluva bude podpísaná do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na komplex „River Park II“.

V prípade, že do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy nebude uzavretá zmluva o budúcej nájomnej zmluve na kultúrno-spoločenské centrum od spoločnosti Henbury Development, s.r.o., toto uznesenie stratí platnosť.

- - -

Návrh poslanca Petra Gandla na ukončenie diskusie

 

Kontakt: JUDr. Anna Hajdúchová
Posledná aktualizácia: 17.12.2009, Počet zobrazení: 129


Diskusia k článku (1 príspevkov)

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.