Choď na obsah Choď na menu
 


Uznesenia MZ k PKO

12. 7. 2007
PKO:
Uznesenie č. 719/2005 zo dňa 30. 6. 2005
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
A. schvaľuje
1.      Predaj pozemkov v k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 1656, a to novovytvorených pozemkov parc. č. 22372/1 - ostatné plochy vo výmere 7866 m2, parc. č. 22372/44 - ostatné plochy vo výmere 1482 m2, parc. č. 22372/45 - ostatné plochy vo výmere 3373 m2, parc. č. 22372/47 - ostatné plochy vo výmere 1626 m2 a parc. č. 20822/71 - ostatné plochy vo výmere 1646 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 84/2005, za cenu 8 824,40 Sk/m2, ako aj pozemkov v celosti parc. č. 22372/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6149 m2, parc. č. 22372/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2297 m2, parc. č. 22372/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 230 m2, parc. č. 22372/9 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1490 m2, parc. č. 22372/10 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1494 m2, parc. č. 22372/11 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1501 m2 a parc. č. 22372/20 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 246 m2, za cenu 10 428,80 Sk/m2, spoločnosti Henbury Development, s.r.o., so sídlom na Landererovej 1 v Bratislave, IČO: 35910755, za cenu celkom 280 947 550,80 Sk, za účelom realizácie investičného projektu, s podmienkami:
1.1        Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
1.2        Kupujúci uhradí kúpnu cenu v sume 280 947 550,80 Sk nasledovne:
1.2.1        Sumu 150 000 000,-- Sk naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
1.2.2        Sumu 130 947 550,80 Sk vecným plnením tak, že na pozemkoch parc. č. 22372/46, parc. č. 22372/5 a parc. č. 20822/2, vytvorených geometrickým plánom č. 84/2005, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, vybuduje promenádu, ktorú je povinný po právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí odovzdať do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy.
1.3     Kupujúci sa zaväzuje, že uzatvorí s hlavným mestom SR Bratislavou nájomnú zmluvu na pozemky, ktoré sú zastavané stavbami vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za nájomné v sume 1,-- Sk/rok za celú plochu zastavaných pozemkov v lehote do 30 dní od povolenia vkladu vlastníckeho práva k predmetu predaja katastrom nehnuteľností a umožní prístup ku všetkým stavbám vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy pre verejnosť.
C. žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy:
2.      Rokovať s kupujúcimi o odkúpení budov PKO a podať informáciu na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.
T: 31. 10. 2006.
3.        Požiadať stavebný úrad o vyhlásenie stavebnej uzávery na predávané pozemky areálu PKO do doby schválenia územného plánu zóny pre túto lokalitu.
 
Uzn. č. 7/2007 – splnené uzn. č. 719 časť C bod 2 takto:
Po rokovaniach so záujemcami o kúpu (neuviedli, ktorí že to boliJ - pozn. ja) nehnuteľnosti vedenia mesta rozhodlo, že budovy PKO sa predávať nebudú.
(Toto je veľmi dôležité!!!!).
 
Auditórium:
Uznesenie č. 1162/2006 zo dňa 28. 9. 2006
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
budúci dlhodobý nájom nehnuteľnosti - stavby Auditória v Bratislave, k. ú. Nivy, na Pribinovej ulici, ktorá bude vybudovaná na častiach pozemkov parc. č. 9193/205, parc. č. 9193/7 a parc. č. 9193/8, LV č. 882, na dobu 30 rokov, od spoločnosti Ballymore Danube, s.r.o., so sídlom na Mostovej 2 v Bratislave, IČO: 36282821, za cenu 130 000 000,-- Sk za celý predmet nájmu za prvých 12 rokov nájmu, s podmienkami:
1.      Hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje predkupné právo na kúpu budúcej budovy Auditória.
2.      Účelom nájmu je prevádzka kultúrno-spoločenského centra.
3.      Výška budúceho nájomného bude dojednaná nasledovne:
3.1        Za prvých 12 rokov nájmu za celý objekt Auditória bude nájomné v sume 130 000 000,‑‑ Sk a bude uhradené v dvoch splátkach, pričom prvá splátka vo výške 75 %, t. z. v sume 97 500 000,-- Sk bude zaplatená do 30 dní od podpísania zmluvy o výstavbe a budúcej nájomnej zmluve, druhá splátka vo výške 25 % t. z. v sume 32 500 000,-- Sk bude zaplatená do 30 dní od uzatvorenia nájomnej zmluvy.
3.2        Nájomné od 13. roku nájmu (vrátane) do 30. roka nájmu bude v sume 189,96 EUR za 1 m2/ročne podlahovej plochy.
3.3        Nájomné od 13. roku nájmu sa bude ročne zvyšovať o mieru ročnej inflácie.
4.      Zmluva o výstavbe a budúcej nájomnej zmluve s vyššie uvedenými podmienkami bude podpísaná do 30. 11. 2006. V prípade, že táto zmluva nebude spoločnosťou Ballymore Danube, s.r.o., podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Zmena uznesenia:
Uznesenie č. 169/2007 zo dňa 4. 7. 2007
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
A. schvaľuje
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1162/2006 zo dňa 28. 9. 2006 takto:
1.      Text: „nájom nehnuteľnosti - stavby Auditória“ sa nahrádza textom:
„podnájom časti nehnuteľnosti - tzv. skladu č. 7 - Auditória o ploche cca 1000 m2“.
2.      Text: „ktorá bude vybudovaná na častiach pozemkov parc. č. 9193/205, parc. č. 9193/7 a parc. č. 9193/8, LV č. 882“ sa nahrádza textom:
„na parc. č. 9192 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 201 m2“.
3.      Text: „ za cenu 130 000 000,-- Sk za celý predmet nájmu za prvých 12 rokov nájmu“ sa vypúšťa.
4.      Text: „1. Hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje predkupné právo na kúpu budúcej budovy Auditória.“ sa vypúšťa.
5.      Text: „Účelom nájmu“ sa nahrádza textom „Účelom podnájmu“.
6.      Text: „3. Výška budúceho nájomného bude dojednaná nasledovne:
3.1        Za prvých 12 rokov nájmu za celý objekt Auditória bude nájomné v sume 130 000 000,‑‑ Sk a bude uhradené v dvoch splátkach, pričom prvá splátka vo výške 75 % t. z. v sume 97 500 000,- Sk bude zaplatená do 30 dní od podpísania zmluvy o výstavbe a budúcej nájomnej zmluve, druhá splátka vo výške 25 % t. z. v sume 32 500 000,- Sk bude zaplatená do 30 dní od uzatvorenia nájomnej zmluvy.
3.2        Nájomné od 13. roku nájmu (vrátane) do 30. roka nájmu bude v sume 189,96 EUR za 1 m2/ročne podlahovej plochy.
3.3.       Nájomné od 13. roku nájmu sa bude ročne zvyšovať o mieru ročnej inflácie.“
sa nahrádza textom:
„2.        Výška budúceho nájomného bude dojednaná nasledovne:
 
2.1        Za prvých 12 rokov podnájmu za celý predmet nájmu bude nájomné v sume 1,‑‑ Sk/rok.
 
2.2        Nájomné od 13. roku podnájmu (vrátane) do 30. roka podnájmu bude v sume 189,96 EUR za 1 m2 ročne podlahovej plochy.
 
2.3        Nájomné od 13. roku nájmu sa bude ročne zvyšovať o mieru ročnej inflácie.
 
2.4        Hlavné mesto SR Bratislava uhradí náklady na technické zhodnotenie predmetu podnájmu v sume 130 000 000,-- Sk.“
7.      Text:
„4. Zmluva o výstavbe a budúcej nájomnej zmluve s vyššie uvedenými podmienkami bude podpísaná do 30. 11. 2006. V prípade, že táto zmluva nebude spoločnosťou Ballymore Danube, s.r.o., podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí platnosť.“
sa nahrádza textom:
„3. Zmluva o podnájme s vyššie uvedenými podmienkami bode podpísaná do 31. 12. 2007. V prípade, že zmluva o podnájme nebude spoločnosťou Ballymore Danube, s.r.o., podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí platnosť.“.
B. konštatuje, že
úplné znenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1162/2006 je nasledovné:
 „Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
budúci dlhodobý podnájom časti nehnuteľnosti - tzv. skladu č. 7 - Auditória o ploche cca 1000 m2 v Bratislave, k. ú. Nivy, na Pribinovej ulici, na parc. č. 9192 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2201 m2 na dobu 30 rokov, od spoločnosti Ballymore Danube, s.r.o., so sídlom na Mostovej 2 v Bratislave, IČO: 36 282 821, s podmienkami:
1.      Účelom podnájmu je prevádzka kultúrno-spoločenského centra.
2.      Výška budúceho nájomného bude dojednaná nasledovne:
2.1        Za prvých 12 rokov podnájmu za celý predmet nájmu bude nájomné v sume 1,-- Sk/rok.
2.2        Nájomné od 13. roku podnájmu (vrátane) do 30. roka podnájmu bude v sume 189,96 EUR za 1 m2 ročne podlahovej plochy.
2.3        Nájomné od 13. roku nájmu sa bude ročne zvyšovať o mieru ročnej inflácie.
2.4        Hlavné mesto SR Bratislava uhradí náklady na technické zhodnotenie predmetu podnájmu v sume 130 000 000,-- Sk.
3.      Zmluva o podnájme s vyššie uvedenými podmienkami bode podpísaná do 31. 12. 2007. V prípade, že zmluva o podnájme nebude spoločnosťou Ballymore Danube, s.r.o., podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí platnosť.“.
 
- - -
 
 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.