Choď na obsah Choď na menu
 


Uznesenie č. 492/2001

8. 2. 2001

Uznesenie č. 492/2001

zo dňa 8. 2. 2001

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

 

schvaľuje

 

predaj 118 596 akcií Obchodného spoločenského centra, a. s., so sídlom v Bratislave, spoločnosti J & T Global, a. s., so sídlom v Bratislave, za cenu 118 596 000,-- Sk s tým, že:

 

1.      Kupujúci zabezpečí urbanisticko-architektonickú súťaž na riešenie územia na vlastné náklady do 30. 11. 2001 vychádzajúc zo zadania prerokovaného s hlavným mestom SR Bratislavou.

 

2.      Kupujúci uzatvorí nájomnú zmluvu v prospech hlavného mesta SR Bratislavy na pozemky tvoriace promenádu na nábreží Dunaja na dobu 99 rokov za symbolickú cenu 1,-- Sk, s podmienkou ustanovenia v nájomnej zmluve o predkupnom práve hlavného mesta SR Bratislavy za cenu 1,-- Sk.

 

3.      Kúpna zmluva bude podpísaná v lehote do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva v tomto termíne nebude podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť.

 

4.      Cenu za akcie kupujúci zaplatí do 60 dní odo dňa podpísania zmluvy.

 

 

Urbanistická štúdia Bratislavské nábrežie

 

 

Kód uzn.- 8.2

Uznesenie č. 857/2002
zo dňa 20.6.2002

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Urbanistickú štúdiu Bratislavské nábrežie, v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, vypracovanú architektonickým ateliérom Aukett, s.r.o., Praha, v marci 2002, spodrobňujúcu a overujúcu Aktualizáciu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 1993, v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorá bude využívaná ako podklad pre vydávanie záväzných stanovísk k investičnej činnosti.

B. schvaľuje

stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy obsahujúce pokyny na dopracovanie čistopisu, súčasťou ktorého je vyhodnotenie stanovísk uplatnených pri prerokovaní Urbanistickej štúdie Bratislavské nábrežie, v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to:

1.      Dopracovanie dopravného riešenia, ktoré v predloženej štúdii nedokumentuje vhodnosť navrhovaného riešenia z hľadiska zabezpečenia predpokladaných prepravných požiadaviek a kapacít dopravných uzlov na komunikácii Nábrežie arm. gen. L. Svobodu.

2.      Rešpektovanie maximálnej výšky dominanty 14-podlažnej budovy, to znamená 48 m a maximálnej výšky okolitej zástavby 5 nadzemných podlaží, to znamená 17,5 m, dodržania 18 m šírky promenády a 3 - 4 m pruhu zelene a dodržania koeficientu zastavanosti na úrovni parteru 0,5, v ďalších nadzemných podlažiach maximálne 0,1 a koeficient zelene minimálne 0,3.

- - -

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.