Choď na obsah Choď na menu
 


Uznesenie MZ k Auditóriu

13. 7. 2008
Uznesenie č. 169/2007
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1162/2006 zo dňa 28.9.2006
 
 
Kód uzn.- 1.9.5
 
Uznesenie č. 169/2007
zo dňa 4. 7. 2007
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
 
A. schvaľuje
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1162/2006 zo dňa 28. 9. 2006 takto:
 
1.      Text: „nájom nehnuteľnosti - stavby Auditória“ sa nahrádza textom:
„podnájom časti nehnuteľnosti - tzv. skladu č. 7 - Auditória o ploche cca 1000 m2“.
 
2.      Text: „ktorá bude vybudovaná na častiach pozemkov parc. č. 9193/205, parc. č. 9193/7 a parc. č. 9193/8, LV č. 882“ sa nahrádza textom:
„na parc. č. 9192 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 201 m2“.
 
3.      Text: „ za cenu 130 000 000,-- Sk za celý predmet nájmu za prvých 12 rokov nájmu“ sa vypúšťa.
 
4.      Text: „1. Hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje predkupné právo na kúpu budúcej budovy Auditória.“ sa vypúšťa.
 
5.      Text: „Účelom nájmu“ sa nahrádza textom „Účelom podnájmu“.
 
6.      Text: „3. Výška budúceho nájomného bude dojednaná nasledovne:
 
3.1        Za prvých 12 rokov nájmu za celý objekt Auditória bude nájomné v sume 130 000 000,‑‑ Sk a bude uhradené v dvoch splátkach, pričom prvá splátka vo výške 75 % t. z. v sume 97 500 000,- Sk bude zaplatená do 30 dní od podpísania zmluvy o výstavbe a budúcej nájomnej zmluve, druhá splátka vo výške 25 % t. z. v sume 32 500 000,- Sk bude zaplatená do 30 dní od uzatvorenia nájomnej zmluvy.
 
3.2        Nájomné od 13. roku nájmu (vrátane) do 30. roka nájmu bude v sume 189,96 EUR za 1 m2/ročne podlahovej plochy.
 
3.3.       Nájomné od 13. roku nájmu sa bude ročne zvyšovať o mieru ročnej inflácie.“
sa nahrádza textom:
„2.        Výška budúceho nájomného bude dojednaná nasledovne:
 
2.1        Za prvých 12 rokov podnájmu za celý predmet nájmu bude nájomné v sume 1,‑‑ Sk/rok.
 
2.2        Nájomné od 13. roku podnájmu (vrátane) do 30. roka podnájmu bude v sume 189,96 EUR za 1 m2 ročne podlahovej plochy.
 
2.3        Nájomné od 13. roku nájmu sa bude ročne zvyšovať o mieru ročnej inflácie.
 
2.4        Hlavné mesto SR Bratislava uhradí náklady na technické zhodnotenie predmetu podnájmu v sume 130 000 000,-- Sk.“
 
7.      Text:
„4. Zmluva o výstavbe a budúcej nájomnej zmluve s vyššie uvedenými podmienkami bude podpísaná do 30. 11. 2006. V prípade, že táto zmluva nebude spoločnosťou Ballymore Danube, s.r.o., podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí platnosť.“
sa nahrádza textom:
„3. Zmluva o podnájme s vyššie uvedenými podmienkami bode podpísaná do 31. 12. 2007. V prípade, že zmluva o podnájme nebude spoločnosťou Ballymore Danube, s.r.o., podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí platnosť.“.
 
B. konštatuje, že
 
úplné znenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1162/2006 je nasledovné:
 
„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
 
schvaľuje
 
budúci dlhodobý podnájom časti nehnuteľnosti - tzv. skladu č. 7 - Auditória o ploche cca 1000 m2 v Bratislave, k. ú. Nivy, na Pribinovej ulici, na parc. č. 9192 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2201 m2 na dobu 30 rokov, od spoločnosti Ballymore Danube, s.r.o., so sídlom na Mostovej 2 v Bratislave, IČO: 36 282 821, s podmienkami:
 
1.      Účelom podnájmu je prevádzka kultúrno-spoločenského centra.
 
2.      Výška budúceho nájomného bude dojednaná nasledovne:
 
2.1        Za prvých 12 rokov podnájmu za celý predmet nájmu bude nájomné v sume 1,-- Sk/rok.
 
2.2        Nájomné od 13. roku podnájmu (vrátane) do 30. roka podnájmu bude v sume 189,96 EUR za 1 m2 ročne podlahovej plochy.
 
2.3        Nájomné od 13. roku nájmu sa bude ročne zvyšovať o mieru ročnej inflácie.
 
2.4        Hlavné mesto SR Bratislava uhradí náklady na technické zhodnotenie predmetu podnájmu v sume 130 000 000,-- Sk.
 
3.      Zmluva o podnájme s vyššie uvedenými podmienkami bode podpísaná do 31. 12. 2007. V prípade, že zmluva o podnájme nebude spoločnosťou Ballymore Danube, s.r.o., podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí platnosť.“.
 
- - -
 
 

Odkazy
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.