Choď na obsah Choď na menu
 


K aktuálnej problematike zachovania PKO, arch. Kvasnicova

19. 3. 2011

Park kultúry a oddychu / PKO

K aktuálnej problematike zachovania PKO

 

Viac ako architektonickú hodnotu osobne vnímam ako dôležitejšiu hodnotu urbanistickú a hodnotu historickej funkcie - t.j. pestrosť a variabilitu kultúrnospoločenských a oddychových aktivít prístupnú všetkým sociálnym skupinám. (Nemôže ich zabezpečiť jedna mestom prenajatá polyfunkčná hala!!!) Práve s tou druhou sa spája spomienková hodnota PKO (hodnota historickej pamäti), ktorá sa týka nielen všetkých Bratislavčanov, ale aj ostatných obyvateľov Slovenska, ktorí navštívili Bratislavu a areál PKO príležitostne v rámci rôznych spoločenských a športových podujatí, alebo tu strávili roky stredoškolských či vysokoškolských štúdií.

 

Odborná diskusia by mala smerovať k zodpovedaniu týchto otázok:


A) Ktoré hodnoty chceme zachovať?

-        Funkčné:                          

§  verejný priestor pre všetkých (!) Bratislavčanov

§  súvislá promenáda pozdĺž nábrežia

§  polyfunkčnosť a rôznorodosť kultúrnych, športových, oddychových a iných spoločenských aktivít

 

-        Urbanistické:   

§  súlad diela s prírodou (rieka, terénna konfigurácia)

§  odstup hmoty stavby od Dunaja

§  veľkorysý a voľný promenádny priestor

§  pozdĺžna orientácia zástavby rovnobežná s riekou

§  výškové rešpektovanie krajinárskeho reliéfu severnej strany nábrežia

§  adekvátne proporcie architektúry, rešpektujúce prírodný a krajinný rámec severnej strany nábrežia

 

-        Architektonické:

§  architektúra rešpektujúca charakter nábrežnej promenády

§  symetrický priestorový koncept hlavnej budovy

§  vybrané priestory - vstupný vestibul s priľahlými komunikačnými priestormi a balkónovou ochodzou, západná, prípadne východná spoločenská sála (kritérium výberu – miera zachovania pôvodného architektonického výrazu, štýlovosť, rozsah výtvarnej výzdoby...)

§  čelná fasáda vstupu

§  primeraná mierka areálu v kontexte okolitého prostredia

 

-        Umeleckohistorické:

§  výtvarné diela spojené s architektúrou budovy - vitráže Janka Alexyho, maľba Františka Gajdoša vo vestibule, sochy Tibora Bartfaya a dekoratívna výzdoba na vstupnej fasáde

 

-        Kultúrno-spoločenské:

§  hodnota historickej pamäti, súvisiaca s aktivitami, ktoré sa v areáli diali v priebehu 60 rokov jeho existencie

§  prirodzenosť, otvorenosť, prístupnosť, komunikatívnosť priestorov a areálu

 


B) Na čo všetko treba pri riešení priestoru pamätať?

 

-        Zachovať prirodzené „ľudové“ prostredie, ústretové pre všetky vekové kategórie: exkluzivita priestorov súčasnej architektúry určená pre ekonomickú elitu vydeľuje z participácie na spoločenských a relaxačných aktivitách najmä deti, seniorov a slabšie sociálne skupiny obyvateľstva

-        Zachovať kontinuitu funkcie: verejne prístupný kultúrno-spoločenský a relaxačný verejný priestor

-        Vypracovať variantné riešenia architektonickej podoby nábrežia (následne po vypracovaní územného plánu zóny): areál je („iba“) výsekom - časťou celého bratislavského nábrežia od Karlovej Vsi po most Apollo!!!

-        Vyhnúť sa charakteru bariérovosti prípadnej novej zástavby

 


C) Aké sú možné varianty riešení?

 

a) zachovanie celého komplexu budov areálu PKO: Potrebná sanácia stavebno-technického stavu.

 

b) čiastočné zachovanie komplexu budov areálu PKO (dôležité vymedziť rozsah zachovania jednotlivých častí pôvodnej stavby a špecifikovať kritériá výberu): Výberovo zachovať architektonicky a výtvarne najhodnotnejšie a najvýznamnejšie priestory vrátane prvkov pôvodného stavebného interiéru (oporné stĺpy, keramické obklady, kovové mreže, omietková úprava stropov) a začleniť ich do novej architektúry, pri zachovaní ucelenosti a logiky priestorov. Vypracovanie variantných riešení (verejná alebo vyzvaná súťaž). Sanácia stavebno-technického stavu.

 

c) kompletná asanácia komplexu budov areálu PKO: Neprijateľné!

 

1) Návrat pozemkov do vlastníctva mesta – exkluzívne územie silného verejnoprospešného záujmu. Koncepčne riešiť podobu celého dunajského nábrežia a napojenia tejto časti na nadväzujúce úseky z východnej a západnej strany. Zachovať PKO, zlepšiť stavebno-technický stav.

 

2) V prípade zachovania súkromného vlastníka – vo vzťahu k architektúre usilovať sa o kompromisné riešenie.

 

D) Iné

 

V súčasnej situácii najdôležitejšie: riešiť KOMPLEXNE celé dunajské nábrežie medzi Karlovou Vsou až po most Apollo, resp. Zimný prístav (vrátane úseku areálu PKO). Nábrežie by malo zostať súvislým kontinuálnym verejným priestorom prístupným všetkým sociálnym a vekovým skupinám obyvateľstva. S asanáciou areálu PKO hrozí v predmetnom úseku opak.

 

 

Bratislava, 24. 1. 2011

 

PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., Fakulta architektúry STU, Bratislava

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.