Choď na obsah Choď na menu
 


Ďalšie otázky na PU k podnetu návrhu PKO na NKP

4. 6. 2010

Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, tel./fax: 5441 3968, mvszopk@internet.sk

 

 

 

Pamiatkový úrad SR,

PhDr. Katarína Kosová

Cesta na Červený most č. 6

811 04 Bratislava

 

 

 

Bratislava 4. 6. 2010

 

 

 

Vážená pani generálna riaditeľka,

 

ďakujeme za Váš list PÚ-2010/277-3/2542/SKO zo 7. mája 2010, ktorým ste reagovali na naše otázky z listu Mestského výboru Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a Iniciatívy Bratislava otvorene z 24. marca 2010, týkajúce sa nášho podania z roku 2008 a 2010 na vyhlásenie Parku kultúry a oddychu za Národnú kultúrnu pamiatku. Napriek tomu, že niektoré odpovede priniesli viac svetla do aktivít PÚ SR v predmetnom podaní, máme určité výhrady k odpovediam, resp. nepovažujeme niektoré z otázok za dostatočne zodpovedané:

 

Prvý súbor 5 otázok:

1. Z veľmi nekonkrétnej odpovede PÚ SR na otázku sa zdá, že okrem obhliadky PKO žiadne iné kroky PÚ SR nepodnikol. Za dva roky od podania to je žalostne málo.

 

2. Zamestnanci sú v komisii PÚ SR v služobnom pomere, komisia je riadnym poradným orgánom GR PÚ SR. V súlade s interným predpisom úradu je komisia vytvorená a členovia menovaní. Pokiaľ menný zoznam komisie nie je utajovanou skutočnosťou, podlieha jeho zverejnenie zákonu 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Pokiaľ ho PÚ SR nemieni zverejniť, musí vydať rozhodnutie o nezverejnení s odôvodnením. To podľa našej vedomosti neurobil, čím porušil zákon.

 

3. Je poľutovaniahodné, že PÚ SR takú dlhú dobu od podania MV SZOPK a BAO na vyhlásenie PKO za NKP nekonal. Jediný konkrétny krok, ktorý je vo Vašom liste spomenutý, je obhliadka, prípadne písomná komunikácia s vlastníkom a stavebným úradom. O tom, že neboli vypracované žiadne podkladové materiály k začatiu správneho konania na vyhlásenie PKO za NKP, svedčí odpoveď na otázku č. 8, resp. č. 3 druhého súboru otázok, že žiadny sumarizujúci materiál nebol vypracovaný a predložený komisii. Dodávame, že kde nie sú žiadne podklady, tam nemôžu byť ani sumarizujúce podklady. Ak by nejaké boli, tak by ste ich  dali k dispozícii, resp. rozhodli o ich nezverejnení.

 

5. Pokiaľ sa na program komisie v priebehu niekoľkých rokov nedostala správa o postupe v súvislosti s podaním MV SZOPK a BAO na vyhlásenie PKO za NKP, musel o tom niekto rozhodnúť. Niekto musel rozhodnúť o ďalšom postupe pri spracovaní podania. Pokiaľ to nikto neurobil a zo spracovania podania neexistuje žiadny písomný dokument, zápisnica, či rozhodnutie ako je to pravidlom na každom inom úrade pri spracovaní jednotlivých spisov, potom možno usudzovať, že PÚ SR je v prípade nečinný. Máme to kvalifikovať ako zanedbanie si povinností pri výkone verejnej funkcie?

 

Druhý súbor 8 otázok:

1. Z odpovede nie je jasné, na čo PÚ SR čaká, aká dokumentácia/rozhodnutie mu chýba, aby začal správne konanie vo veci podania. Na základe odpovede možno postup PÚ SR charakterizovať ako pomalý, až žiadny.

 

2. V odpovedi nebolo zodpovedané kedy začne komisia konať, resp. kedy jej bude predložený materiál na rozhodnutie. Snáď PÚ SR čaká na to až problém „sám vyhnije“ a stavba bude zbúraná, a teda rozhodnutie bude zbytočné?

 

3. Odpoveď je veľmi všeobecná, nič nehovoriaca, možno z nej získať dojem, že PÚ SR nepotrebuje žiadnych odborníkov, ktorí demaskujú skutočný „záujem“ PÚ SR problému sa zbaviť. Preto asi žiadnu odbornú diskusiu nepotrebuje a ani ju nevyhľadáva. Práve naopak, zdá sa, že každý nezávislý odborník by stojaté vody nečinnosti mohol „sčeriť“ a nakoniec by sa PÚ SR problémom musel reálne zaoberať.

 

4. Je zaujímavé, že keď sa osoby, ktoré dali podanie na vyhlásenie PKO za NKP  dožadovali urýchliť konanie, bolo im povedané, že sa k téme bude konať odborná konferencia a až potom sa bude pokračovať v ďalšom postupe. To, že PÚ SR žiadnu konferenciu neinicioval, ani sa na podobnej nezúčastnil, skôr dokazuje alibistický prístup odkladať prácu s podaním a hľadať dôvody, aby sa ním PÚ SR nemusel zaoberať. Ak PÚ SR chce mať stanovisko odbornej verejnosti z externého prostredia, potom mal sám takúto výmenu názorov na niektorej z konferencií iniciovať. Ak takéto stanovisko nepotreboval, na čo čakal?

Konštatovanie, že PÚ SR je viazaný zákonnými normami je správne a dúfame, že sa tým aj riadi. Na druhej strane PÚ SR je verejnou inštitúciou a pokiaľ niekoľko tisíc Bratislavčanov žiada zachovanie PKO a k tomuto účelu PÚ SR obdržal podnet na jeho vyhlásenie za NKP, má ich iniciatívu brať ako verejnú objednávku na zvýšenú aktivitu pri posudzovaní, a nie dva roky vyčakávať. Nevieme akú inú objednávku v prípade PÚ SR sleduje, ak konanie podľa nášho názoru neúmerne naťahuje a zdržuje. PÚ SR nie je len odborný úrad pamiatkovej starostlivosti, ale je to verejná ustanovizeň, ktorá sa zodpovedá verejnosti. Odkaz na samosprávne orgány je podľa našej mienky alibistický. PÚ SR má zodpovednosť za ochranu pamiatok na Slovensku aj v spolupráci so samosprávou.
Samospráva je zodpovedná za majetok mesta a má vychádzať v ústrety požiadavkám občanov. Chápeme, že PÚ SR nemôže suplovať iné orgány štátu, ale jednu zodpovednosť mu nikto nezoberie – držať stranu ochrane pamiatok a objektom, ktoré sa nimi majú stať „per definitionem“. A k tomu patrí aj aktívna práca v prospech zachovania pamiatok. Pokiaľ PÚ SR nebude spĺňať túto úlohu budeme aj naďalej svedkami devastácie kultúrneho dedičstva krajiny, ktoré sa deje v prospech pomýleného „pokroku“, avšak v skutočnosti v záujme lobistov a developerov.

Je dosť zaujímavé, že za styk s verejnosťou PÚ SR považuje aj podujatia ako je deň otvorených dverí. Sú to skôr PR akcie, ktoré nemôžu nahradiť skutočnú a konzekventnú diskusiu s angažovaným občanom.

 

6. Už len zopakujeme, že je zarážajúce konštatovanie PÚ SR, že za tých niekoľko rokov, čo PÚ SR „spracováva“ návrh na vyhlásenie PKO za NKP „úrad nezačal správne konanie, neuskutočnili sa zatiaľ žiadne stretnutia“.

 

7. Konštatovanie, že PÚ SR neobdržal opakované podanie z 31.1.2010 znie až neuveriteľne. Dodávame, že podanie 31. 1. 2010 nebolo novým, ale opakovaným podaním na vyhlásenie PKO za NKP.

 

 

Vážená pani generálna riaditeľka,

 

je škoda, že komunikácia s Vami sa zúžila len na písomnú formu a neprijali ste našu ponuku na spoločné stretnutie k téme PKO. Mnohé nejasnosti a stanoviská by sa dali lepšie a efektívnejšie vysvetliť a spoločná komunikácia by dostala viac spolupracujúci ako konfrontačný charakter. My Vás ako generálnu riaditeľku PÚ SR považujeme za prirodzeného spojenca pri ochrane kultúrnej pamäte tejto krajiny a to nielen jej kamenných svedkov. Napriek tomu, že spoločné stretnutie zatiaľ nebolo možné uskutočniť, sme pripravení využiť každú príležitosť aj osobne Vám ako aj Vašim spolupracovníkom naše názory a predstavy prezentovať. Dúfame, že práce na posudzovaní PKO za NKP dostanú novú dynamiku a v budúcnosti budeme môcť povedať, že naša spolupráca priniesla pozitívne výsledky.

 

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

Katarína Šimončičová           Matej Vagač

predsedníčka MV SZOPK     Občianska iniciatíva

 Bratislava otvorene

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.