Choď na obsah Choď na menu
 


BAO-List poslancom 20.5.2014

20. 5. 2014

Vážená pani poslankyňa,

vážený pán poslanec,

Bratislava 20. 5. 2014

 

dovoľujeme si vás opätovne požiadať, aby ste sa zaoberali situáciou Parku kultúry a oddychu. Keďže Bratislava nemá žiadny porovnateľný priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia, je potrebné, aby jej majetok – komplex sál PKO – aj naďalej slúžil mestu, teda občanom a kultúre. Ako viete, toto riešenie podporujú občania aj 300 osobností kultúrneho, spoločenského a politického života. Stále je možné dosiahnuť ho zámenou pozemkov s developerom, v kombinácii s niektorými ďalšími opatreniami: vyhlásením stavebnej uzávery, serióznym zaregulovaním pomocou územného plánu zóny, sprevádzkovaní PKO (napr. s pomocou neziskovej organizácie ako u Starej tržnice) a dôslednými – aj novými – právnymi krokmi na súde.

V prílohe vám chceme pripomenúť reprezentatívny prieskum agentúry Focus z júna 2011, kde za zachovanie PKO alebo za jeho čiastočné zachovanie bolo až 75 % opýtaných.

V neposlednom rade znovu pripomíname dôležitý fakt, že PKO je pamätihodnosť mesta a odborníci konštatovali vysokú hodnotu jeho budov a komplexu PKO ako celku. Sú k tomu mnohé relevantné písomné dokumenty z odborného výskumu Pamiatkového úradu SR 2010 (Ing. arch. Mgr. V. Kapišinská, PhD., Mgr. M. Orosová), z odborného seminára organizovaného magistrátom (3. júna 2011), kde zaznelo viac ako 10 serióznych vedeckých analýz PKO z hľadiska historického, urbanistického, architektonického a kultúrno-spoločenského, články v odbornej tlači, akademické práce atď. V rámci celoslovenského preskúmania a klasifikácie vyše 3 000 architektonických diel 20. storočia zaradili odborníci budovy PKO medzi 300 najpozoruhodnejších diel tvoriacich Register modernej architektúry Slovenska, a to do kategórie diel s vysokými hodnotami vo viacerých ohľadoch.

Týmto listom by sme sa tiež chceli vrátiť k zasadnutiu mestského zastupiteľstva 30. 1. 2014, na ktorom ste rokovali o petícii za zachovanie PKO. Musíme priznať, že cítime sklamanie z toho, že k vôli občanov jasne vyjadrenej v niekoľkotisícovej petícii mestské zastupiteľstvo nezaujalo nijaký postoj, nevzalo ju ani na vedomie... Od zástupcov voličov sme čakali aspoň vyjadrenie k tejto občianskej iniciatíve a jej zhodnotenie, ak už nie návrh ďalšieho postupu v kauze, ktorá dlhodobo frustruje bratislavskú verejnosť.

Dúfali sme, že dostaneme aspoň odpoveď na našu otázku: kde sa má realizovať kultúrny a spoločensky život občanov, ktorí nepatria do horných 10 000 VIP? Keď nie je k dispozícii PKO, mesto nemá iné vhodné priestory a ako vo svojom vystúpení správne podotkol mladý muž – organizátor beánií, študenti nemajú kde organizovať podujatia, iba ak za trojnásobne drahší prenájom. A toto je len jeden z mnohých príkladov potrebnosti PKO. Nehovoriac o tom, že PKO za primátora Ďurkovského dokonca v útlmovom režime vytváralo zisk pre mesto 80 000 € ročne (popri pokrytí prevádzky všetkých svojich budov).

Za posledných 20 rokov Bratislava postupne stráca verejné priestory veľmi pofidérnym spôsobom. Len v oblasti kultúry stratila niekoľko dôležitých priestorov: divadlo Stoku, divadlo Astorku, Amfiteáter a PKO, ktoré má sály pre zhruba 4 000 ľudí, ale aj zázemie pre záujmovú a umeleckú činnosť či vlastnú administratívu. Je skutočne na zamyslenie, akú predstavu majú kompetentní o kultúre v tomto meste, či existuje vôbec nejaká vízia, keď sa priestory pre kultúru takto systematicky likvidujú...

Že sa riešenie dá nájsť dokázala aj diskusia na ostatnom mestskom zastupiteľstve, kde bola predložená petícia športovcov, rodičov detí a návštevníkov športovísk na Pasienkoch. Za primátora Ďurkovského boli pozemky pod športoviskami a halou predané a v súčasnosti ich majiteľ požaduje za prenájom 300 tis. eur/rok. Po búrlivej diskusii ste navrhovali aj zámenu pozemkov pre záchranu športovísk a zaviazali ste p. primátora, aby na júnovom zastupiteľstve predložil návrh na riešenie. So športovou halou na Pasienkoch je to teda takmer rovnaké ako s PKO. S jediným veľkým rozdielom: zámenou pozemkov PKO by si mesto zachránilo svoje vlastné budovy, kým pri zámene pozemkov na Pasienkoch zachráni budovy niekoho iného!

 

 

Sme presvedčení, že ak to ide pri športe, pôjde to aj pri kultúre. Obdobné uznesenie, aké ste teraz prijali pre Pasienky, platí už tri roky pre PKO. Veríme preto, že od p. primátora budete žiadať dôsledné napĺňanie uznesenia č. 166/2011 a taktiež začnete systematicky realizovať konkrétne riešenia v prospech PKO a kultúry v Bratislave. V tom vám radi pomôžeme svojimi občianskymi aktivitami.

 

Treba zachrániť PKO aj športovú halu na Pasienkoch – verejnosť chce a potrebuje oboje!

 

S pozdravom

za občiansku iniciatívu Bratislava otvorene

 

Matej Vagač, Ľubica Trubíniová, Hana Fábry, Katarína Šimončičová, Jakub Ďurinda

 

 

P.S.: Považujte tento list, prosím, za otvorený.

 

 

 

 

Príloha:

 

Agentúra Focus (jún 2011) v záveroch prieskumu verejnej mienky uvádza:

 

AKÉMU ÚČELU BY MALO SLÚŽIŤ NÁBREŽIE OD RIVER PARKU PO VÚVH:

 • Z ponúknutých možností účelového využitia nábrežného priestoru River Park – VÚVH (teda lokality „historického PKO“) respondenti jednoznačne preferujú nastavenie lokality na oddych, relax (až 91 %) resp. na kultúru, vzdelávanie a spoločenské podujatia (89 %).
 • V ďaleko menšej miere je preferované využitie tohto priestoru pre reštaurácie, obchody a služby (vybralo 2 8% respondentov). Orientáciu uvedenej lokality na bývanie preferuje iba 6 % opýtaných a len jedno percento respondentov uviedlo administratívne priestory.

 

ČO SI OBYVATELIA BRATISLAVY NEŽELAJÚ V TEJTO ČASTI NÁBREŽIA:

 • V spontánnych odpovediach na otázku, čo si Bratislavčania neželajú v dotknutej časti nábrežia (od River Parku po VÚVH) dominujú administratívne budovy, ktoré uviedlo 42 % respondentov.
 • Bytovú výstavbu v tomto priestore si neželá 29 % opýtaných a nákupné centrá v uvedenej lokalite odmieta 23 % respondentov.
 • Výškové budovy by tu nerado videlo 9 % opýtaných; 5 % uviedlo hotely a 4 % reštaurácie či bary.

Spontánne bolo uvedených aj množstvo ďalších neželaných funkcií nábrežia, ktoré uviedli po 3 % a menej respondentov, napr. priemyselný park, polyfunkčné domy, nadmerná zástavba priestoru, uzatváranie priestoru verejnosti, parkoviská atď.

 

MÁ BYŤ SÚČASŤOU TEJTO ČASTI NÁBREŽIA KULTÚRNE CENTRUM CELOMESTSKÉHO VÝZNAMU?

 • Veľká väčšina opýtaných – až 91 % – súhlasí  s názorom, že súčasťou nábrežného priestoru medzi River Parkom a VÚVH by malo byť kultúrne centrum celomestského významu.
 • Proti tomuto návrhu sa vyjadrilo iba 5 % respondentov a ďalšie 4 % opýtaných nemá na túto otázku názor.

 

PREFERENCIE RIEŠENÍ SITUÁCIE S PKO:

 • Spomedzi niekoľkých ponúknutých riešení situácie s PKO, najviac respondentov – 47 % – by uprednostnilo zachovanie celého pôvodného PKO, ktoré by sa postupne rekonštruovalo.
 • Variant zachovania časti pôvodného PKO celkovo preferuje 28 % opýtaných, pričom 16 % sa prikláňa k riešeniu ponechania pôvodnej vstupnej haly a dostavby novej spoločenskej sály a 11 % by z pôvodného PKO ponechalo vstupnú halu aj spoločenskú sálu.
 • Zbúranie pôvodného PKO a postavenie nového kultúrneho centra na inom mieste nábrežia preferuje viac ako pätina respondentov (22 %).
 • K uvedeným variantom sa nevedeli vyjadriť 3 % opýtaných.
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.