Choď na obsah Choď na menu
 


TS-BAO PKO patrí kultúre a občanom 26.3.2013

26. 3. 2013

PKO patrí kultúre a občanom

Kam sa podela súdnosť?

Rozhodnutie prvostupňového súdu v kauze PKO postráda základnú logiku!

 

Bratislava, 26. 3. 2013 (BAO) – Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) podporujú Hl. mesto SR Bratislava v odvolaní sa voči rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava I vo veci PKO. 

 

Uvádzame stručné zhrnutie schváleného uznesenia:

1.      Základný rozpor je v tom, že rozhodnutie o búraní stavieb PKO nebolo súčasťou uznesenia mestského zastupiteľstva č. 719/2005 o predaji pozemkov. V texte uznesenia sa uvádza „za účelom realizácie investičného zámeru“, ktorý však nie je nijako bližšie špecifikovaný, nemá žiaden právny a záväzný charakter (v danom čase šlo len o nezáväznú architektonickú štúdiu). Investičný zámer mohol predpokladať ponechanie budov PKO, ich nadstavbu, prestavbu či ponechanie ich časti – napr. vestibulu a pod. Tak to aj investor niekoľkokrát neskôr prezentoval. Búranie teda z uznesenia nijako nevyplýva.

2.      Kupujúci (HD) sa v zmluve zaviazal, že „uzatvorí nájomnú zmluvu na pozemky zastavané stavbami vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za nájomné v sume 1,- Sk/rok za celú plochu zastavaných pozemkov“. Čiže investor presne vedel, komu patria funkčné a po celý čas prevádzkované budovy, že ich mesto chce naďalej využívať. Takto boli informovaní aj poslanci a poslankyne s tým, že pokiaľ nebude adekvátna náhrada za priestory PKO, mesto Bratislava ich bude stále používať.

3.      V samotnom uznesení č. 719/2005 je časť C.2.: „Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby rokoval s kupujúcimi o odkúpení budov PKO...“ To je v zjavnom rozpore s tvrdením HD, že mestské zastupiteľstvo udelilo súhlas s búraním PKO v časti A.1 tohto uznesenia (o náležitostiach predaja pozemkov) – tieto dve navzájom si odporujúce rozhodnutia mestského zastupiteľstva by predsa nemohli byť súčasťou jedného uznesenia. (Pozn.: V rámci informácie o plnení uznesenia dňa 1. 2. 2007 vedenie mesta informovalo zastupiteľstvo, že: „Po rokovaniach so záujemcami o kúpu nehnuteľnosti vedenie mesta rozhodlo, že budovy PKO sa predávať nebudú.“)

4.      Ďalším dôkazom v samotnom uznesení č. 719/2005 je časť C.3., ktorá ukladá primátorovi: „požiadať stavebný úrad o vyhlásenie stavebnej uzávery na predávané pozemky areálu PKO do doby schválenia územného plánu zóny pre túto lokalitu.“ Inými slovami nepodpisovať búranie, keďže počas stavebnej uzávery nemožno realizovať žiadne stavebné práce, teda ani búranie. Taktiež to dokazuje, že mestské zastupiteľstvo nemalo vôbec jasno, aký investičný zámer by sa na nábreží mal realizovať. Preto chcelo najprv územný plán zóny, ktorý by presne zareguloval územie, napr. aj s pôvodnými budovami PKO...  

 

Existuje aj dôkaz o tom, že spoločnosť HD vedela o skutočnosti, že na úkony nakladania s majetkom mesta je potrebné prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva. Uvedené vyplýva napr. z kúpnej zmluvy o pozemkoch medzi mestom a HD, kde sa viackrát uvádza, že k uzatvoreniu zmluvy došlo na základe uznesenia č. 719/2005. Ďalej v časti o splácaní tzv. „druhej časti kúpnej ceny“ (130 mil. Sk) formou revitalizácie nábrežia Dunaja zo strany HD sa v kúpnej zmluve uvádza postup, ako budú HD a mesto pri revitalizácii nábrežia postupovať. V bode 5.1.10 sa pritom vyslovene píše: „...pre vylúčenie akýchkoľvek rozporov, pokiaľ nie je uvedené inak, na akýkoľvek úkon predávajúceho podľa 5.1.10 až 5.1.15 tejto zmluvy nie je potrebné udelenie súhlasu mestského zastupiteľstva Hl. mesta SR Bratislavy“. Aj toto je jasný dôkaz, že spoločnosť HD vedela, že na úkony nakladania s majetkom mesta je nevyhnutné uznesenie mestského zastupiteľstva.

 

Je preto priam neuveriteľné, že s poznaním týchto skutočností je sudkyňa schopná tvrdiť, že predajom pozemkov odovzdalo mesto aj budovy a že uvedené uznesenie zakladá nepísané právo na akékoľvek nakladanie s budovami (teda aj búranie).

 

Ako by mohli v tom čase poslanci a poslankyne vôbec pomyslieť na niečo také, keď sa v PKO organizovalo okolo 800 podujatí ročne a príjem do mestského rozpočtu mohol byť cca 80 000 € (údaj z roku 2009)? Okrem toho budovy PKO predstavovali 3099 m2 plôch v sálach, 600 m2 pre klubovú, krúžkovú a záujmovo-umeleckú činnosť, 600 m2 zázemia a 700 m2 administratívnych miestností. V tom čase tam pracovalo 62 stálych pracovníkov a pracovníčok BKIS. Zrieknutím sa budov PKO by mesto prišlo o obrovský kultúrny, ekonomický, priestorový a logisticko-organizačný potenciál. Všetky tieto aspekty by muselo vynahradiť zvýšením výdavkov mestského rozpočtu a umiestnením týchto pracovníkov/čok a ich výkonov do iných priestorov. Fakt, že to zastupiteľstvo v tomto ani ďalších uzneseniach vôbec neriešilo, dokazuje, že v tom čase nik o búraní ani len nechyroval!

Príloha:

Niektoré uznesenia MsZ týkajúce sa PKO

 

Uznesenie č. 166/2011 zo dňa 30. 6. 2011

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=75477&p1=11030593

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A.   berie na vedomie

návrh na riešenie budúcnosti PKO a nábrežia.

B.  schvaľuje

zachovanie celého PKO.

C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

aby zabezpečil uvedenie PKO do verejnej prevádzky v súlade s jeho využívaním do decembra 2010, na základe dohody s vlastníkmi pozemku, spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., o vecnom bremene (t. z.  o užívaní pozemku za odplatu). V prípade, že nedôjde k dohode, podať určovaciu žalobu na vysporiadanie vlastníckych vzťahov v dotknutom území (nábrežie PKO).

D. súhlasí

s vyhlásením stavebnej uzávery v dotknutom území po dobu obstarávania územného plánu zóny až do prijatia ÚPZ, s cieľom regulovať územie z hľadiska verejného záujmu. V tomto zmysle žiada primátora podniknúť v danej veci potrebné kroky.

E. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy v rokovaniach s vlastníkom pozemku, spoločnosťou Henbury Development, s.r.o.:

1.  Rokovať z pozície neplatnosti zmluvy o spolupráci uzavretej primátorom Ing. Andrejom Ďurkovským, v zmysle právnej analýzy AK Babiaková & Wilfling.

2.  Navrhnúť vlastníkovi pozemku zámenu pozemkov v areáli PKO s pozemkami mimo dotknutého územia (nábrežie PKO).

3.  Neuzatvárať so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., žiadnu dohodu týkajúcu sa dotknutého územia (nábrežie PKO) pred predložením projektu zástavby na nábreží zo strany Henbury Development, s.r.o., Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na vyjadrenie.

4.  Informovať o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a potom pravidelne na jeho ďalších zasadnutiach.

 

Uznesenie č. 685/2009 zo dňa 30. 4. 2009
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11020927&p1=11030593


Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A.  berie na vedomie

informáciu o poskytnutí zmlúv a dokumentov súvisiacich s predajom pozemkov pod budovami Parku kultúry a oddychu v Bratislave.

B.  žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1. Aby požiadal Stavebný úrad Bratislava-Staré Mesto o zrušenie búracieho povolenia vydaného na vlastníka hlavné mesto SR Bratislavu a na stavby v jeho vlastníctve nachádzajúce sa v areáli Parku kultúry a oddychu v Bratislave na pozemkoch v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 22372/2, parc. č. 22372/8, parc. č. 22372/20. *1

2. Aby urobil všetky potrebné právne kroky k vypovedaniu Zmluvy o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., zo dňa 2. 6. 2006, pre porušenie jej ustanovení o súčinnosti obidvoch zmluvných strán, z dôvodu neohláseného zahájenia búracích prác zo strany kupujúceho a následného nezabezpečenia plnenia ustanovení bodu 2.1.4 zmluvy. *2
T: ihneď
TK: 28. 5. 2009

Pozn. BAO:

*1 Búracie povolenie nemožno zrušiť, možno ho nevykonať.

*2 Zmluva o spolupráci – bod 2.1.4. je o odpojení sietí.

 

 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2006

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy dňa 1. 2. 2007)

http://www.bratislava.sk/MsZ/Archiv/MsZ_07_02_01/Bod_06/infoplnuznbod6.pdf

 

K plneniu uznesenia č. 719/2005 bodu C.2.: („Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby rokoval s kupujúcimi o odkúpení budov PKO ...“):

Plnenie:    zapísané 27. 11. 2006

Uznesenie je splnené.

Po rokovaniach so záujemcami o kúpu nehnuteľnosti vedenie mesta rozhodlo, že budovy PKO sa predávať nebudú.

Pozn. BAO: Túto informáciu vzalo mestské zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 7/2007.

 

Uznesenie č. 719/2005 zo dňa 30. 6. 2005

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=75477&p1=11030593

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

1. Predaj pozemkov v k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 1656, a to novovytvorených pozemkov parc. č. 22372/1 - ostatné plochy vo výmere 7866 m2, parc. č. 22372/44 - ostatné plochy vo výmere 1482 m2, parc. č. 22372/45 - ostatné plochy vo výmere 3373 m2, parc. č. 22372/47 - ostatné plochy vo výmere 1626 m2 a parc. č. 20822/71 - ostatné plochy vo výmere 1646 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 84/2005, za cenu 8 824,40 Sk/m2, ako aj pozemkov v celosti parc. č. 22372/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6149 m2, parc. č. 22372/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2297 m2, parc. č. 22372/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 230 m2, parc. č. 22372/9 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1490 m2, parc. č. 22372/10 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1494 m2, parc. č. 22372/11 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1501 m2 a parc. č. 22372/20 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 246 m2, za cenu 10 428,80 Sk/m2, spoločnosti Henbury Development, s.r.o., so sídlom na Landererovej 1 v Bratislave, IČO: 35910755, za cenu celkom 280 947 550,80 Sk, za účelom realizácie investičného projektu, s podmienkami:

1.1 Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

1.2 Kupujúci uhradí kúpnu cenu v sume 280 947 550,80 Sk nasledovne:

1.2.1   Sumu 150 000 000,- Sk naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

1.2.2   Sumu 130 947 550,80 Sk vecným plnením tak, že na pozemkoch parc. č. 22372/46, parc. č. 22372/5 a parc. č. 20822/2, vytvorených geometrickým plánom č. 84/2005, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, vybuduje promenádu, ktorú je povinný po právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí odovzdať do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy.

1.3   Kupujúci sa zaväzuje, že uzatvorí s hlavným mestom SR Bratislavou nájomnú zmluvu na pozemky, ktoré sú zastavané stavbami vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za nájomné v sume 1,-- Sk/rok za celú plochu zastavaných pozemkov v lehote do 30 dní od povolenia vkladu vlastníckeho práva k predmetu predaja katastrom nehnuteľností a umožní prístup ku všetkým stavbám vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy pre verejnosť.

....

C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:

1.    ….

2.   Rokovať s kupujúcimi o odkúpení budov PKO a podať informáciu na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

T: 31. 10. 2006

3.      Požiadať stavebný úrad o vyhlásenie stavebnej uzávery na predávané pozemky areálu PKO do doby schválenia územného plánu zóny pre túto lokalitu.

Pozn. BAO: Vybraté sú len časti uznesenia týkajúce sa PKO, vynechané je Tehelné pole

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.