Choď na obsah Choď na menu
 


TS-Developer vyvoláva strach, aby ovplyvnil verejnú mienku

28. 6. 2011

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava ● tel./fax: 02-5441 3968

e-mail: info@bratislava-otvorene.sk ● www.pko.estranky.sk

 

Nereálnosť žalôb ohľadom PKO!

Developer vyvoláva strach, aby ovplyvnil verejnú mienku

 

Bratislava, 28. 6. 2011 (BAO) – Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) privítali výsledky prieskumu verejnej mienky agentúry FOCUS, v ktorom sa až 47 % respondentov vyjadrilo za ponechanie celého PKO a ďalších 28 % za zachovanie aspoň časti PKO. Tri štvrtiny respondentov teda odmietajú zbúranie PKO. Až 91 % obyvateľov súhlasí s názorom, že súčasťou nábrežného priestoru by malo byť kultúrne centrum celomestského významu. Mimoriadne pozitívnou správou pre BAO je fakt, že práve aktivity, názory a požiadavky BAO za celé roky (od r. 2005) reprezentovali názorovú väčšinu obyvateľstva Bratislavy.

 

Masívnou reklamnou kampaňou a vyvolávaním strachu z podaných žalôb sa Henbury Development (HD) snaží ovplyvňovať verejnú mienku v prospech tzv. „Nového PKO“, teda svojho projektu River Park II. BAO si preto dala vypracovať základné právne argumenty na podané žaloby. Tieto materiály poskytujú dostatočné argumenty poslancom a poslankyniam, magistrátu a občanom, aby nepodliehali negatívnym a defenzívnym náladám. Podľa názoru BAO mesto nesmie ustupovať bezohľadnému nátlaku a nečestným praktikám. V ďalšom rokovaní s HD musia zástupcovia mesta postupovať podľa výsledkov občianskej a odbornej verejnej diskusie.

 

BAO vyzýva mestské zastupiteľstvo a primátora, aby zaujímali ofenzívnejšie postoje, čiže aby taktiež iniciatívne podali žaloby na HD pre ujmy spôsobené mestu:

-         žalobu za protiprávne búranie PKO v r. 2009 a tým spôsobené ujmy: spoločnosť HD síce mohla búrať, ale nesplnila podmienky povolenia na odstránenie stavby, napr. nahlásiť dva týždne vopred búraciu firmu; PKO nebolo ani odpojené od sietí a vnútri boli ľudia a majetok a pod.;

-         žalobu za poškodenie cudzieho majetku: neodborné odstránenie vitráží a nástennej olejomaľby z PKO, a to napriek predbežnému opatreniu KSÚ, prípadne ďalšie škody na budovách, ktoré pravdepodobne nastali aj v neskoršom štádiu, napr. neprevádzkovaním budov na určené účely;

-         žalobu za nemožnosť využívať budovy PKO v súčasnosti a za ušlý zisk z prenájmu priestorov PKO na kultúrne a spoločenské podujatia.

 

Spoločnosť HD podala 3 žaloby:

1.      Žaloba o určenie platnosti právnych úkonov

V rámci tejto žaloby sa HD snaží preukázať, že mestské zastupiteľstvo udelilo predchádzajúci súhlas na odstránenie stavby PKO už v rámci uznesenia č. 719/2005 prijatého mestským zastupiteľstvom 30. 6. 2005. Mestské zastupiteľstvo však v žiadnom svojom doterajšom uznesení neschválilo búranie stavby PKO. Podľa právnej argumentácie takýto úkon mestského zastupiteľstva musí byť určitý, jasný, zreteľný. Dohoda o spolupráci uzatvorená medzi HD a mestom 2. 6. 2006 v znení dodatkov a Preberací protokol z 24. 11. 2010 uzatvorený len primátorom Ďurkovským sú preto absolútne neplatnými právnymi úkonmi! Podľa nášho názoru súd môže žalobu z vyššie uvedených dôvodov zamietnuť. (viac v prílohe)

 

2.      Žaloba o náhradu škody/ušlého zisku vo výške 28 mil. eur

V tejto súvislosti platí to isté ako v prípade návrhu na určenie platnosti zmluvy o spolupráci, t. j. túto zmluvu považujeme za neplatnú. Nie je teda možné požadovať, aby druhá zmluvná strana plnila svoje povinnosti vyplývajúce z neplatnej zmluvy. Okrem toho podľa § 394 ods. 3 Obchodného zákonníka pri práve na náhradu škody podľa § 268 začína premlčacia doba plynúť odo dňa, keď sa právny úkon stal neplatným. Premlčacia doba je 4 roky, takže aj keby zmluva bola platná, nárok na náhradu škody je už premlčaný!!!

Žalobca argumentuje, že sa spoliehal na legálnosť konania mesta Bratislavy a o prípadných nedostatkoch jeho konania nevedel. Nakoľko od dôb starých Rimanov platí zásada „Ignorantia iuris non excusat“ (neznalosť práva neospravedlňuje), je v záujme tretích osôb, aby si overili, či bola pri konkrétnom právnom úkone splnená jedna zo základných podmienok jeho vzniku. Keďže žalobca si nesplnil povinnosť počínať si tak, aby škoda nenastala, prípadnú škodu si spôsobil vlastným pričinením, a tak nemá nárok na jej náhradu.

V neposlednom rade žalobca doteraz žiadnym spôsobom nepreukázal výšku požadovanej škody, iba uvádza, že neskôr predloží odborný posudok. Z toho vyplýva, že výška sumy 28 mil. eur je len zastrašovacím manévrom!

 

 3.      Žaloba o zaplatenie 2 349 437,44 eur s príslušenstvom

V prípade náhrady skutočnej škody možno takisto argumentovať s použitím právnej zásady „Ignorantia iuris non excusat“, ktorá je podrobne rozpracovaná pri Žalobe 2. Z dôvodu neplatnosti právneho úkonu žalobca nemôže od mesta požadovať náhradu škody, nakoľko neplatnosť zmluvy vyplývala priamo zo zákona a žalobca o nej musel vedieť.

Okrem toho fakty usvedčujú spoločnosť HD, že vedome konala nedobromyseľne v súvislosti s realizáciou celej transakcie. Spoločnosť HD po krátkom čase vypovedala Nájomnú zmluvu zo dňa 30. 9. 2006, uzatvorenú na neurčitý čas (!), v ktorej bolo dojednané nájomné vo výške 1 Sk po celú dobu nájmu. HD teraz žiada nájomné vo výške „trhovej“ ceny, čo je takmer až úžernícka suma a vôbec nereflektuje podstatné skutočnosti. Teda že spoločnosť HD kúpila pozemky, na ktorých už stáli budovy PKO a mesto je ich oprávneným vlastníkom. Navyše, prenajímateľ (HD) sa nesnažil nastolenú situáciu, ku ktorej aj on prispel svojím konaním, riešiť včas a iným spôsobom.

 

Súdny spor, a z neho vyplývajúca pravdepodobnosť úspechu mesta, predstavuje reálne, objektívne riziko pre investora. Dohoda o spolupráci medzi HD a mestom uzatvorená dňa 2. 6. 2006 je neplatná aj podľa ďalších dvoch nezávislých právnych analýz, ktoré si dalo vypracovať mesto!

 Príloha:

1. Právna analýza AK Babjaková & Wilfling

 

 Ďalšie informácie:

www.pko.estranky.sk

 

Iniciatíva Bratislava otvorene:

 

Ing. Katarína Šimončičová (MV SZOPK a BAO) – 0902 112 417, mvszopk@internet.sk

Ing. Ľubica Trubíniová (BAO) – 0905 271 888, trubiniova@oad.sk

Ing. Matej Vagač (BAO) – matej.vagac@gmail.com

Bc. Ivan Bútora (BAO) – 0907 175 043, ibutora@atlas.sk

Soňa Párnická (BAO) – sona.parnicka@gmail.com 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.