Choď na obsah Choď na menu
 


TS-VÝZVA mestskému zastupiteľstvu

29. 6. 2011

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava ● tel./fax: 02-5441 3968

e-mail: info@bratislava-otvorene.sk

 

VÝZVA mestskému zastupiteľstvu:

 

Neschváľte zmeny a doplnky územného plánu ZaD 02!

 

Bratislava,  29. 6. 2011 (BAO) – Občianski aktivisti a aktivistky iniciatívy Bratislava otvorene (BAO) adresujú dôležité upozornenie poslancom a poslankyniam mestského zastupiteľstva, aby sa nenechali vmanipulovať do ďalšieho schvaľovania zmien a doplnkov č. 2 územného plánu hl. m. SR Bratislavy (ďalej „ZaD 02“) na zajtrajšom zasadnutí bez zásadných zmien v tomto dokumente.

BAO poukazuje na názor odborníka prof. Ing. arch. Bohumila Kováča, PhD., vedúceho Ústavu urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry STU v Bratislave, ktorý opäť listom upozorňuje na vážne vecné nedostatky predloženého návrhu ZaD 02 (príloha č. 1). Súčasne konštatuje nedodržanie formálnych zákonných postupov pri obstarávaní ZaD 02 a zdôrazňuje, že predložený materiál ako celok aj hlasovanie o ňom môže byť nezákonné.

Prof. Kováč v liste kladie veľký dôraz na zmeny, ktoré návrh ZaD 02 predkladá – podľa BAO sú likvidačné z hľadiska rozvoja a života mesta. Fakticky sa menia napr. obývané stabilizované územia na rozvojové, lebo sa ruší limit možného nárastu zastavanosti (v súčasnosti maximálne 15% podlažnej plochy) a nová formulácia je veľmi vágna. Dá sa preto nejednoznačne vysvetľovať i zneužiť na ďalšie (aj výrazné) zahusťovanie súčasnej zástavby. Stabilizované územia predstavujú cca 50% rozlohy mesta – takáto zmena teda zásadne mení hmotnoprávne vzťahy v území v neprospech súčasného stavu.

Tieto zásadné zmeny sú v záväznej textovej časti, kde sa menia a doplňujú funkcie pre jednotlivé kódy tak, že sa napr. ohrozuje zeleň v meste a umožňuje sa výstavba výškových budov v pamiatkovej zóne a je tu skrytých viac prešľapov a hlavne záujmov minulého vedenia magistrátu.

Rozsah zmien a doplnkov v ZaD 02 je taký veľký a zásadný, že si vyžaduje posudzovanie vplyvov v intenciách strategického environmentálneho hodnotenia SEA.

Prof. Kováč upozorňuje tiež na nedodržanie procesnoprávnych hľadísk. ZaD 02 obstaral aj spracoval magistrát ako právnická osoba pod „jednou strechou“. V nadväznosti na zákon o verejnom obstarávaní však stavebný zákon v § 2a ods. 1 hovorí, že obstarávateľom a spracovateľom nemôže byť tá istá osoba. Ďalej, ak v rámci pripomienkovacieho konania mesto akceptovalo niektoré pripomienky a čiastočne zmenilo pôvodný návrh ZaD, môže to znamenať, že ostatné subjekty, ktoré sa k nim už nemohli vyjadriť, ostanú v omyle. Nový návrh by sa mal preto opätovne prerokovať. Prof. Kováč upozorňuje aj na skutočnosť, že ak je zastupiteľstvo pripravené hlasovať o zmenách en bloc, bude to právne neprípustné, pretože každá zmena má iný okruh dotknutých a malo by sa o nich hlasovať jednotlivo.

Okrem toho BAO pripája aj vystúpenie JUDr. Iva N e s r o v n a l a z 30. 9. 2010, vtedy podpredsedu Bratislavského samosprávneho kraja (príloha č. 2), ktorý rezolútne žiada stiahnuť tento materiál ako zlý, problematický a nesystémový. Žiada zahájiť úplne novú politiku, politiku nového dialógu, zodpovedného dialógu s verejnosťou a aktívnu ochranu verejného záujmu! Predkladaný materiál je v zásadnom rozpore s týmito cieľmi. Celý príspevok sa nachádza na str. 200-203 (ostatné príspevky: bod č.12 od strany 167)

Viac: http://www.bratislava.sk/MsZ/ZAPISNICE/Zap_10_09_30/Zapisnica-2010-09-30.pdf

 

BAO z vyššie uvedených dôvodov žiada, aby zvolení zástupcovia a zástupkyne mestskej samosprávy neodsúhlasili predložený návrh ZaD 02, a navrhli urgentné obstaranie nového územného plánu!

Prílohy:

1.Názor odborníka prof. Ing. arch. Bohumila Kováča, PhD., vedúceho Ústavu urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry STU v Bratislave

2.Vystúpenie JUDr. Iva N e s r o v n a l a  na MZ 30. 9. 2010      bod č.12 strana 167 zápisnice z MZ

 

Za občiansku iniciatívu Bratislava otvorene:

Ľubica Trubíniová, Katarína Šimončičová, Ivan Bútora, Soňa Párnická, Oskár Elschek, Matej Vagač, Mikuláš Huba

 

Kontakt:

Iniciatíva Bratislava otvorene, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, info@bratislava-otvorene.sk, mvszopk@internet.sk, tel./fax 5441 3968, 0902 112417

 

Náhľad fotografií zo zložky PKO

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.