Choď na obsah Choď na menu
 


 

Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, tel./fax: 5441 3968, mvszopk@internet.sk

 

 

 

Vec: Opätovný podnet na vyhlásenie nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku                   a žiadosť o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

 

Pamiatkový úrad SR

PhDr. Katarína Kosová

generálna riaditeľka

Cesta na Červený most č. 6

811 04 Bratislava

 

Bratislava 4. 2. 2010

 

 

Vážená pani generálna riaditeľka,

 

Obraciame sa na Vás s opätovnou žiadosťou na začatie konania na vyhlásenie PKO za národnú kultúrnu pamiatku. Prvýkrát sme Vám zaslali podnet na začatie konania 31. 1. 2008 (príloha č. 1). Vtedy ste nám odpovedali, že komplex PKO má významnú kultúrno-spoločenskú hodnotu, a preto ste okamžite kontaktovali primátora hl. mesta SR Bratislavy ako aj mestskú časť Bratislava – Staré Mesto s podnetom na jeho zaradenie do zoznamu pamätihodností mesta (Zákon o ochrane pamiatkového fondu č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 479/2005 Z. z. § 14. ods. 4).

 

Ako ste ďalej v liste uviedli, okamžite ste začali konať hlavne preto, aby sa predišlo nezvratným krokom zničenia týchto hodnôt, pokým nebudú formulované závery z vedeckej konferencie o koncepcii a možnosti pamiatkovej ochrany architektúry a urbanistických štruktúr 50. a 60. rokov 20 storočia.

Medzičasom sa objavilo a bolo publikovaných niekoľko štúdií a článkov od odborníkov v oblasti pamiatkovej starostlivosti, dejín, architektúry, urbanizmu, krajinnej ekológie a i., ktoré potvrdzujú významnú urbanistickú, architektonickú, historickú či spoločensko-kultúrnu (pre viaceré generácie až kultovú) hodnotu (pozri citácie).

 

Na základe týchto poznatkov Vám zasielame opätovný podnet, ktorý sme doplnili o prílohy dole uvedených citácií, ktoré majú argumentačne podporný charakter v prospech nášho podania. Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste začali v tomto smere urýchlene konať práve preto, lebo je tu reálne nebezpečenstvo zbúrania  tohto komplexu a znehodnotenia celej vzácnej lokality.

 

Priznáme sa, že sme očakávali, že za dva roky, ktoré uplynuli od prvého podania, začne Pamiatkový úrad SR konanie z vlastnej iniciatívy, že začne skúmať, overovať a chrániť hodnoty, ktoré sú v dnešnej dynamickej dobe také ohrozené. Chceme Vás preto požiadať nielen o odpoveď na tento list a samotné podanie, ale aj o informovanie o procese, na základe ktorého sa bude rozhodovať.

 

Zaujímajú nás hlavne tieto informácie:

-        kto sa bude zaoberať týmto podnetom,

-        akému procesu podlieha rozhodovanie o začatí konania,

-        aké grémium odborníkov, resp. pracovníkov bude skúmať tento podnet – prosíme informáciu aj o jeho personálnom zložení,

-        argumenty – zrejme vo forme správy či iného materiálu uvádzajúceho dôvody, ak by sa rozhodlo nezačať konanie,

-        termíny, zápisnice, dôvodové správy a iné relevantné informácie, ktoré má PÚ SR k rozhodovaniu vo veci PKO k dispozícii.

Tieto údaje požadujeme v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a nadväzujúcich právnych predpisov.

 

Veríme, že budú vypočuté argumenty občianskej verejnosti aj argumenty odborníkov, ktoré jednoznačne deklarujú potrebu zachovania PKO ako unikátneho komplexu s osobitnou urbanistickou a architektonicko-funkčnou kvalitou architektonického myslenia predvojnového funkcionalizmu na Slovensku, ako aj s obzvlášť vhodnou a verejnosťou priaznivo prijatou funkčnou konverziou výstavného areálu na spoločenské a kultúrne účely tým istým autorským kolektívom začiatkom 50. rokov.         

 

S pozdravom

 

 

Katarína Šimončičovápredsedníčka MV SZOP

Matej Vagač,  Občianska iniciatíva Bratislava otvorene

 

 

 

Citácie:

 1. Ing. arch. Peter Andráši, Aké hodnoty má PKO, ARCH 9/2008
 2. Ing. arch. Vladimír Husák, CSc., Sme svedkami urbicídy, Slovo č. 22/2009
 3. Dunajské nábrežie - reprezentačný priestor Bratislavy. Stavba 11/2008
 4. Podporné stanovisko Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2008
 5. Ing. arch. Vladimír Husák, CSc.: Industriálne dielo – fenomén vedy a umenia. Priemyselné pamiatky, problém hodnoty a obsah štruktúry kultúrnych hodnôt historickej industriálnej architektúry. In: Umenie na Slovensku v kultúrnych a historických súvislostiach. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, október 2008. Trnavská univerzita, 2009, s. 41 -56.
 6. Vladimír Blaho, Historický význam PKO pre kultúru Bratislavy, Literárny týždenník 3-4/2010
 7. Ľubica Hustá, Na konci s (od)dychom, Designum 6/2005

 

 

 

Prílohy:

 1. Podnet na vyhlásenie nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku 01/2008
 2. Všetky texty z hore uvedených citácií
 3. Otvorený list predstaviteľov kultúrnej a vedeckej obce a zástupcov občianskej verejnosti 02/2010
 4. Zoznam osobností kultúrneho, vedeckého a spoločenského života, ktorí podporili svojím podpisom petíciu za zachovanie PKO

 

 

Na vedomie:

 1. Ministerstvo kultúry SR
 2. Krajský pamiatkový úrad
 3. Mestský ústav ochrany pamiatok
 4. Hlavné mesto SR
 5. Médiá v SR